پارلمان مصر در پي ممنوعيت روبنده

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- بحران ممنوعيت استفاده از روبنده در مصر بار ديگر باال گرفت و مجددا درخواس//ت براي ممنوع ش//دن آن در اماکن عمومي و موسسههاي دولتي مطرح شده است. به ويژه که برخي نمايندگان پارلمان مصر از احتمال تصويب قانون ممنوعيت داشتن روبنده در تمامي نهادهاي دولتي خبر ميدهند. اين مساله زماني رخ داد که کميسيون دادگاه اداري مصر با صدور حکمي نهايي، پوش//يدن روبنده را براي اس//اتيد و تمامي هياتها در دانشکدههاي دانشگاه قاهره ممنوع کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.