مديرعامل بورس تهران اعالم كرد؛ توافق ايران با 12 بورس خارجي

Jahan e-Sanat - - News - بینالملل

مديرعام//ل ب//ورس ته//ران با بيان اينكه تاكنون 800 كد معامالتي براي سرمايهگذاران خارجي در بازار سرمايه ايران ايجاد ش//ده اس//ت، گفت: بورس تهران توانس//ته ب//ا 12 بورس خارجي تفاهمنام//ه همكاري منعق//د كند. به گ//زارش س//نا، حس//ن قاليبافاصل، مديرعام//ل ب//ورس و اوراق به//ادار در نخستين كنفرانس فرصتهاي تامين مالي بينالمللي با محدوديت انتش//ار اوراق بدهي و عرضه سهام شركتهاي ايراني در بازارهاي جهاني اظهار داشت: درحاليتاكنون008 كدمعامالتيبراي س//رمايهگذاران خارجي صادر شده كه 140 كد از اين تعداد مربوط به اشخاص حقوقي و صندوقهاي س//رمايهگذاري خارجي است كه از اين تعداد تاكنون سه كد معامالتي خارجي پس از برجام در بازار سرمايه فعال شدهاند. قاليبافاصل با اشاره به برنامههاي بورس تهران در سال گذشته به منظور تسهيل تامين مالي بنگاههاي اقتص//ادي گفت: با توجه به اجراي برجام هماكنون فرصت مناسبي براي فعاليت بهتر در بازار سرمايه كشور بهمنظوراستفادهازظرفيتهايمختلف بازارهاي بينالمللي از جمله تامين مالي بهينه فراهم شده است. وي افزود: بورس تهران پس از برجام توانسته ضمن انعقاد تفاهمنامههمكاريبا21 بورسخارجي زمينه حضور بنگاههاي اقتصادي را از اين طريقدربازارهايبينالملليفراهمكند. در اين زمينه سال گذشته نيز نشست مشتركي با بورس استانبول به منظور دسترس//ي بورسهاي دو طرف برگزار و هماكنون كارهاي مشتركي در حال انجاماست.اينمقاممسوولبابياناينكه در حال حاضر شركتي بين بورسهاي ايران و تركيه به منظور پذيرش س//هام شركتها در هر دو بازار فعاليت ميكند، عنوان كرد: چنين اقداماتي ميتواند به ايجاد فرصتهاي خوب تامين مالي براي بنگاههاي اقتصادي بينجامد.

فرص/ت وي/ژه بنگاهه/اي اقتصادي

به گفت//ه وي، عضويت بورس تهران در فدراس//يون جهاني بورسها فرصتي ب//راي بنگاههاي اقتصادي اس//ت كه با توجه به اعتبار ايجاد ش//ده از سوي اين نهادها، بنگاهه//اي اقتصادي نيز بتوانند به نحو مطلوب از اين فرصتها استفاده كنن//د. قاليبافاصل با اش//اره به وجود چندين تقاضا براي پذيرش شركتهاي جديد در بورس تهران گفت: با توجه به ني//از بنگاههاي اقتصادي به تامين مالي ارزانقيمت ايده انتشار اوراق بدهي ارزي در داخل كشور براي متوليان بورس ايجاد ش//د كه ميتواند در صورت بهكارگيري نيازهايارزيبنگاههاياقتصاديرابرطرف كند. وي بر لزوم توسعه و پررنگتر شدن نهادهاي مالي مختلف از جمله موسسات حسابرسي، رتبهبندي، كارگزاري و ساير نهادهاي مالي به منظور تسهيل مسير تامين مالي در بازارهاي بينالمللي تاكيد كردوافزود:اغلببنگاههاوشركتهاييكه سهام آنها در بورس تهران حضور دارند در حاليبهمنظورتامينمواداوليهياصادرات محص//والت توليدي خود ب//ه بازارهاي خارجي نياز دارند كه در صورت ورود به بازارهايبينالملليماليميتوانندازاعتماد و اعتبار بيش//تري و در عين حال انعقاد قراردادهايخوددرشرايطبهترياستفاده كنند.قاليبافاصلبااعتقادبهاينكههزينه تامين مالي در بازار مالي ايران بسيار گران است،گفت:بانرخهاي02 تا42 درصدي سود تسهيالت و منابع مالي داخلي هيچ شركتيبهمنظورتامينماليازبازارداخلي راغب نخواهد بود. اين در حالي است كه تورم ايران در سال گذشته تكرقمي شد اماهيچگاهنتوانستتامينماليبنگاههاي اقتصادي با توجه به نرخ سود باال با فرآيند بهتري انجام شود. به گفته وي، دستيابي بهجريانسرمايهمالييكيازراههايياست كه ميتواند به شركتهايي كه از اعتبار و برند شناخته شدهاي برخوردارند از طريق بازارهاي بينالمللي به منظور تامين مالي استفادهشود. تامينماليبينالمللي همچنين معاون ب//ورس تهران در كنفرانس تامين مالي بينالمللي گفت: ش//ركتهاي بزرگ بورسي ايران داراي نام و اعتبار جهاني به دليل ضعف برخي نهاده//اي مالي در تامين مال//ي ارزان در بازارهاي بينالمللي موفق نيستند. حس//ينيمقدم، معاون امور نظارت بر ناش//ران بورس اوراق به//ادار تهران روز گذشته در كنفرانس فرصتهاي تامين مالي بينالمللي با محدوديت انتش//ار اوراق بدهي و عرضه سهام شركتهاي ايراني در بازارهاي جهاني اظهار داشت: ضعف برخي نهادها و موسسات مالي در نحوه تامين مالي در حالي اس//ت كه با شناسايي اين نقاط ضعف، برنامهريزي منس//جم به منظور رفع آنه//ا و امكان تامين مالي بنگاهه//اي اقتصادي ايران در بازارهاي منس//جم ضروري اس//ت. وي افزود: شركتهاي بزرگ ايراني در بورس كه از نام و اعتبار جهاني برخوردار هستند، هماكنون از موفقيت كافي براي تامين مالي بينالمللي برخوردار نيستند از طرفي وجود تحريمها در س//الهاي گذش//ته و عدم ارتب//اط ب//ا بازارهاي بينالمللي باعث شده قدمهاي جدي در اين زمينه برداشته نشود. معاون بورس ته//ران بر لزوم اس//تفاده از تجربههاي مختلف به منظور اس//تفاده از بازارهاي بينالملل//ي تاكيد ك//رد و گفت: براي كنفرانس تامين مالي بينالمللي تهران ضمن دعوت از شركت كارگزاري ويزور كپيتال با عنوان يكي از شركتهاي فعال در بورس لندن به منظور ارائه تجربيات در زمينه پذيرش متقابل در اين همايش انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.