شوك دوگانه حمله موشكي آمريكا در بورسهاي جهان

Jahan e-Sanat - - News - آمار

حمله موش//كي آمريكا به سوريه موجب افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني ش//د، اين در حالي اس//ت كه انتش//ار نرخ بيكاري آمريكا و نگراني از افت آهنگ رش//د اقتصادي در اين كش//ور موجب برهمريختگ//ي بازار در اين كش//ور ش//د. به گزارش سنا، نگراني سهامداران از افزايش نرخ بهره و اوضاع نامناسب اقتصادي در آمريكا در پي كاهش ميزان مش//اغل در اين كش//ور موجب آشفتگي در بازارهاي جهاني ش//د در حالي كه قيمت نفت افزايش داش//ت. در اين ميان حمله موشكي به سوريه موجب ناآرامي در منطقه خاورميانه ش//د در حالي كه قيمت س//هام شركتها نيز پرخطر و ريسكي شد. قيمت طال بهعنوان يك درآمد ثابت با بيشترين ميزان افزايش نسبت به پنج ماه گذشته همراه شد در حالي كه قيمت سهام در بازارهاي اروپايي و آمريكا با افت شديد همراه شدند. اما در بازارهاي اروپايي، حمله موش//كي آمريكا موجب عقبنشيني ش//اخصها ش//د و ش//اخص دكس آلمان را با افت 0/05 درصدي همراه كرد. در حالي ك//ه در آخرين دقايق معامالتي، ش//اخص فوتسي لندن با رش//د 0/6 درص//دي روبهرو ش//د و شاخص يورو استاكس توانست افزايش 0/1 درص//دي را از آن خ//ود كن//د. بازارهاي آسيايي نيز روند نوساني را در پيش گرفتند. نيكي ژاپن رشد 0/3 درصدي داشت و تاپيكس افزايش 0/6 درصدي را از آن خود كرد در حالي كه شاخص بورس هنگكنگ افت 0/03 درصدي را به ثبت رس//اند. همچنين در پي حمله موش//كي آمريكا به يك پايگاه هوايي در سوريه، ارزش سهام ش//ركتهاي توليدكننده تسليحات در اي//ن كش//ور افزايش ياف//ت. بازار داخلي آمريكا با باال بردن ارزش سهام برخي شركتهاي توليد تسليحات در اين كش//ور به حمله موشكي ناوهاي آمريكايي ب//ه س//وريه عكسالعمل نش//ان داد. ارزش كل سهام شركت توليدكننده موش//كهايي كه از يك ناو آمريكايي به سمت سوريه شليك شد در مجموع از زمان پيش از حمله تا پس از حمله 1/3 ميليارد دالر ارزش يافت. ارزش كل سهام شركت ريتون، توليدكننده موشكهاي توما هاك كه به س//وي روسيه ش//ليك شد، 3/54 واحد معادل 2/3 درصد افزايش يافت. ارزش سهام ريتون پيش از حمله در مجموع 44/1 ميلي//ارد دالر بود كه پس از حمله موشكي ارتش آمريكا به يك پايگاه هوايي در سوريه به 45/4 ميليارد دالر رس//يد. به عبارت ديگر تصميم ترامپ براي حمله موش//كي به س//وريه ارزش اين شركت را يك ش//به 1/3 ميليارد دالر افزايش داد. به گفته س//خنگوي ني//روي دريايي آمريكا، دو ن//او USS پورتر و USS راس در مجموع 59 موشك توماهاك به سمت يك پايگاه هوايي در سوريه شليك كردند كه ارزش هر يك از اين موش//كها 1/41 ميليون دالر اعالم ش//ده كه بر همين اساس ارزش كل موشكهاي شليكش//ده حدود 83 ميليون دالر برآورد ميش//ود. آمريكا معتقد است اين پايگاه هوايي نقشي كليدي در حمله شيمايي به يكي از مناطق ادلب در سوريه داشته است. اگرچه اين شور افزايش ارزش سهام ريتون در اواسط بازار فروكش كرد اما همچنان ريتون در جمع شركتهايي بود كه افزايش قابل توجه ارزش سهام را در روز گذش//ته تجربه كرد. ارزش س//هام شركت بوئينگ نيز كه بخش قابل توجهي از تس//ليحات مورد نياز ارتش آمري//كا را تامين ميكند يك درصد افزايش ياف//ت. بوئينگ همه چيز، از سيستمهاي موشكي گرفته تا هواپيماهاي اف-81 سوپر هونت را براي ارتش آمريكا توليد ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.