تقويت اعتماد سهامداران در تاالر

Jahan e-Sanat - - News -

در ادامه روند رو به رشد سريالي شاخص بورس، اين متغير با رشد 115 واحديمواجهشدودرمحدوده77 هزارو508 واحدبهتثبيترسيد.بهگزارش ملت بازار، اولين روز معامالتي بازار سهام هفته جاري بر خالف روزهاي گذشته با افزايش تقاضا و رشد چشمگير شاخص همراه شد و ورود نقدينگي به سمت بورس كامال مشهود بود. به نظر ميرسد بازار سهام بعد از پشت سر گذاشتن 9 روز متوالي كه روند رو به رشدي داشته توانسته اعتماد اهالي تاالر شيشهاي را به سمت خود جلب كند به طوري شاهد ورود نقدينگي به بورس هستيم. از سويي ديگر افزايش چشمگير حجم و ارزش دادوستدها نشانههايي مثبت براي خروج اين بازار پرنوسان از ركود است. با اين اوصاف به نظر ميرسد به زودي شاهد بازگشت رونق به بورس باشيم و انتظار ميرود در صورت تثبيت اين روند نقدينگي قابل توجهي از ساير بازارها به سمت بورس سرازير شود. اين در حالي است كه هنوز بسياري از فعاالن بازار تمايل به نوسانگيري دارند و نسبت به نگهداري سهم در بازه زماني ميانمدت يا بلندمدت مردد هستند. اما معامالت روز گذشته شاخص از همان دقايق ابتدايي با افزايش تقاضا و رشد نسبي قيمتها در اكثر صنايع بازار آغاز شد و اگرچه در ميانههاي بازار حجم عرضهها تا حدودي افزايش يافت اما نماگر بازار براي نهمين روز متوالي به روند رو به رش//د خود ادامه داد. به اين ترتيب در پايان معامالت روز گذش//ته در حالي كه نمادهاي »خساپا، خودرو و خپارس« با رشد ‪43 54،‬ و 21 واحدي بيشترين تاثير مثبت و در مقابل نمادهاي »فارس، كگل و وبملت« با افت62، 24 و32 واحديبيشترينتاثيرمنفيرابرشاخصداشتنداينمتغيربارشد 115 واح//دي مواجه ش//د و در محدوده 77 ه//زار و 805 واحد به كار خود خاتمه داد. شاخص كل هم وزن نيز با رشد071 واحدي در محدوده61 هزار و 562 واحد قرار گرفت. همچنين ارزش روز بازار سهام شركتهاي بورسي در423 هزارو215 ميلياردتومانبهتثبيترسيد.بنابراينگزارش،درپايان معامالت روز گذشته يك ميليارد و 277 ميليون سهم و حقتقدم به ارزش 356 ميليارد تومان در67 هزار 363و دفعه بين سهامداران دادوستد شد كه »خساپا« با دادوستد 80 ميليون برگه به ارزش 9/7 ميليارد تومان بيشترين حجم و ارزش معامالت را از آن خود كرد. قندوشكر با تكذيب ش//ايعه افزايش قيمت قند و ش//كر روند معامالت نمادهاي زيرمجموعه اين گروه با افزايش عرضه مواجه شدند و شاهد افت قيمتها در اكثر نمادهاي زيرمجموعه اين گروه بوديم. با اين وجود »قشير« با رشد قيمت به كار خود خاتمه داد. پااليشيها تحت تاثير بمب باران موشكي سوريه توسط آمريكا طي چند روز اخير قيمت جهاني انداكي رشد داشت كه بر روند معامالت نمادهاي زيرمجموعه پااليشي و فرآوردههاي نفتي تاثير مثبت داشت. با اين وجود در دقايق پاياني تحتتاثيركمبودنقدينگيوكوچسهامدارانبهسمتصنايعخودروييشاهد بهبود نسبي روند دادوستدها در اكثر نمادهاي اين گروه بوديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.