درخواست از الريجاني براي لغو مصوبه »سهامعدالت«

Jahan e-Sanat - - News -

رييس كميسيون اقتصادي مجلس از درخواس//ت نماين//دگان از ريي//س پارلم//ان براي لغو مصوبه دولت درباره »س//هام عدالت« خبر داد. محمدرضا پورابراهيمي،رييسكميسيوناقتصادي مجلس ش//وراي اسالمي در گفتوگو با تس//نيم ب//ا انتق//اد از روش اجراي س//هام عدالت از س//وي دولت، گفت: بايد تصميم س//نجيدهاي براي سهام عدالت و س//هامداران آن گرفته شود. وي با بي//ان اينكه مجل//س به دنبال راه//كاري براي تعيين تكليف س//هام عدالت است، افزود: بايد سود سهامداران سهام عدالت مشخص و عادالنه باشد. رييس كميس//يون اقتصادي مجلس نس//بت به مصوبه اخير هيات وزيران درباره خارج كردن هفت پتروش//يمي و شركت بورسي سودده از سبد سهام عدالت انتقاد و تاكيد كرد: نمايندگان مجلس در نام//هاي به الريجاني از وي خواس//تهاند كه مصوبه هيات وزيران پيرامون خارج كردن هفت پتروشيمي و شركت بورسي سودده از سبد سهام عدال//ت را در هي//ات تطبيق مصوبات دولتباقوانين،ملغيكند.گفتنياست، چندي پيش هيات وزيران در جلسهاي به پيش//نهاد وزارت ام//ور اقتصادي و دارايي و نيز به استناد ماده «34» قانون اجراي سياستهاي اصل «44» قانون اساسي، 20 درصد سهام هفت شركت پااليشگاهيراازسبدسهامعدالتخارج كرد. شركتهاي پااليش نفت اصفهان، تبريز، الوان، تهران، شيراز، كرمانشاه و بندرعباسشركتهاييهستندكهطبق مصوبه هيات وزيران، نامشان از فهرست شركتهاي تخصيص داده شده به طرح توزيع سهام عدالت خارج شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.