پرداخت 1800 ميليارد ريال سود به سرمايهگذاران

Jahan e-Sanat - - News - اتفاق

مديريت امور ارتباط با مش//تريان و خدم//ات الكتروني//ك ش//ركت سپردهگذاري مركزي هفته گذشته، تعداد 17 مورد اصالح مش//خصات و تعداد هشت وكالتنامه را تاييد كرد. به گزارش سمات، مديريت امور ارتباط با مشتريان و خدمات الكترونيك شركت سپردهگذاري مركزي هفته گذشته بي//ش از يكه//زار و 827 ميلي//ارد و 738 ميلي//ون ريال انواع س//ود به 114 س//رمايهگذار پرداخ//ت ك//رد. بر اس//اس اين گزارش، در معامالت هفته گذش//ته فرابورس ايران تعداد يكه//زار و 320 نفر با اس//تفاده از اوراق حقتقدم تس//هيالت مس//كن وارد فرآين//د دريافت تس//هيالت از بانك مس//كن شدند. حجم معامالت حقتقدم تسهيالت مسكن در هفته منتهي به 11 فروردين 96 بيش از 64 ميلي//ون و 862 هزار برگه اوراق بود. معامالت حقتقدم تسهيالت مسكن از س//ال 89 در ش//ركت فراب//ورس ايران آغاز ش//ده است كه هماكنون بيش از 20 نماد حقتقدم تسهيالت مسكن در اين شركت معامله ميشود. براساس بخشنامه بانك مسكن، نرخ سود تس//هيالت خريد خانه، فروش اقس//اطي و جعاله تعمير مس//كن از 18/5 ب//ه 17/5 درصد كاهش يافته و مدت زمان بازپرداخت تعيين شده است. س//قف فردي تسهيالت خريد از مح//ل گواهي حقتقدم اس//تفاده از تس//هيالت مسكن در تهران 600 ميلي//ون ريال، در مراكز اس//تانها و ش//هرهاي باالي 200 هزار نفر005 ميليون ريال و ساير مناطقه شهري 400 ميليون ريال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.