دولت تمايلي به بازپسگيري اليحه از مجلس ندارد؛ سرگرداني»اصالحقانونكار«

Jahan e-Sanat - - News -

صنعت- دستدس//تكردنهاي دول//ت براي عدم ارجاع اليحه اصالح قانون كار از مجل//س ادامه دارد. ظاهرا ارادهاي در بدنه دولت وجود دارد كه خيلي مايل نيست اين اليحه برگشت داده شود و با نظر شركاي اجتماعي بازبيني و اصالح شود. كميسيون اجتماعي مجلس ش//وراي اسالمي در حالي ام//روز پيرامون اليحه اصالحي//ه قانون كار نشست برگزار خواهد كرد كه برخالف وعده دولت هنوز نام//هاي براي بازپسگيري اين اليحه از مجلس نوشته نشده است.

س//ال گذشته شوراي س//هجانبه ملي با حضور وزير تع//اون، كار و رفاه اجتماعي به همراه ش//ركاي اجتماع//ي مصوبهاي مبني بر بازگش//ت اليحه اصالحي//ه قانون كار به دول//ت را مورد موافقت ق//رار داد تا پس از بحث و بررس//ي بيش//تر ميان اعضا تقديم مجلس شود. آنچه گذشت ارس//ال اليح//ه اصالحيه قان//ون كار به مجلس برخالف نظر تش//كلهاي رس//مي كارگ//ري انجام ش//د و به همي//ن دليل با اعتراضات فراواني مواجه شده بود.

ب//ه همين منظ//ور اعتراض//ات تا جايي پيش رفت كه برخي نمايندگان مجلس نيز خواستار بازگشت اين اليحه به دولت شدهاند اما با وجود گذش//ت چند ماه از وعده دولت نامهاي براي ارجاع اين اليحه به دولت تقديم مجلس نشده است.

به گزارش ف//ارس، با توجه به اينكه اين اليح//ه اصالحيه در كميس//يون اجتماعي مجلس ش//وراي اس//المي بررسي ميشود، ام//روز نيز نشس//تي با همين دس//تور كار برگزار خواهد شد تا بررسي اليحه اصالحيه قان//ون كار در مجلس ش//وراي اس//المي با وجود اعتراضات فراوان در سالجاري از سر گرفته شود.

در اين اليحه اصالحي//ه بندها و موادي پيش//نهاد ش//ده كه به نفع جامعه كارگري نب//وده و رابط//ه كارگ//ري و كارفرمايي در كارگاهها را با چالش جدي مواجه ميكنند.

بر اساس اين گزارش، گروههاي كارفرمايي نيز خواستار بازگشت اليحه اصالحيه قانون كار ب//ه دولت ش//ده بودند تا پس از بحث و بررسي و تبادلنظر با ساير شركاي اجتماعي تقديم مجلس شود.

براي بازپسگيري اليحه اصالح قانون كار رييس فراكسيون كارگري مجلس در نامهاي به رييسجمهور خواس//تار بازگشت اليحه اصالح قانون كار از مجلس به دولت شد.

عليرضامحجوب،رييسفراكسيونكارگري مجلس ش//وراي اسالمي در نامهاي به حسن روحاني، رييسجمهور خواستار پس گرفتن اليحه اصالح قانون كار از مجلس شد.

در اي//ن نامه آمده اس//ت: همانطور كه اس//تحضار داريد اليحه اص//الح قانون كار در دولت گذش//ته بدون جلب نظر شركاي اجتماع//ي و در نظر گرفتن تكاليف مندرج در م//اده «73» قانون برنامه پنجم توس//عه و عدم توجه به منافع قش//ر عظيم كارگران كشور و با حذف مواد حمايتي قانون كار و به صورت كامال ناقص و ابتر به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد كه در همان مقطع منجر به بروز اعتراضات گس//ترده نس//بت به اين اليحه گرديد.

در ادامه اين نامه آمده اس//ت: با بررسي مف//اد اين اليح//ه در كارگ//روه ذيربط در كميس//يون اجتماعي مجلس و س//پس در صحن كميسيون اين نتيجه حاصل شد كه از دولت درخواس//ت ش//ود تا اليحه را پس گرفت//ه و با جلب نظر ش//ركاي اجتماعي و عمل به مفاد قانون نسبت به تنظيم و ارسال اليحهاي جديد اقدام ش//ود. پس از مدتها مسكوت ماندن اليحه و با آغاز به كار مجلس دهم در سال گذشته نيز همان اليحه بدون هيچگونه تغييري و بدون رفع ايرادات مطرح شده مجددا اعتباردهي شده و توسط دولت يازدهم درخواست رسيدگي به آن به مجلس ارس//ال شد. جنابعالي واقف هستيد كه طي سال گذشته مجددا شاهد اعتراضات گسترده تشكلها و فعاالن كارگري به اليحه يادشده بودهايم كه اين اعتراضات كماكان ادامه دارد. اين در حالي اس//ت كه كارگران كشور بعد از گذراندن دوران سخت و پرحاشيه دولت گذش//ته از دولت محترم تدبير و اميد توجه بيشتر به تامين حقوق حقهشان و همچنين احترام به نظرات شركاي اجتماعي را انتظار داش//ته و دارند. به نظر ميرسد با توجه به اينكه اكنون كارشناسان و مسووالن محترم دولتي نيز به اش//كاالت ف//راوان اين اليحه اذعان دارند بنابراين پيش//نهاد ميشود در اولي//ن فرص//ت اقدامات و دس//تورات الزم جهت بازگش//ت اليحه يادشده از مجلس را صادر فرماييد. بديهي است جامعه كارگري كشور ضمن حمايت از اقدامات دولت تدبير و امي//د، دف//اع از حقوق حقه خ//ود را يك تكليف ميداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.