نگاهی به حضور ورزشکاران در سینما،تئاتر و تلویزیون؛ شهرت در خدمت هنر!

Jahan e-Sanat - - News -

گروه فرهنگ و هنر- س//ینما این روزها دوران پ//ر فراز و نش//یبی را س//پری میکند. فروش اکران عید نتوانست رکورد سال گذشته را بش//کند و بیم آن میرود که س//ینما امسال فروش قابل قبولی نداش//ته باش//د. در این بین حضور فوتبالیست سابق و بازیگر فعلی در بین بازیگران فیلم پرف//روش اکران عید، باز بحثی تکراری را وارد جامعه هنری کرد. آیا حضور این تازه واردان برای سینما خوب است یا خیر.

پژمان جمشیدی در حالی یکی از سه بازیگر اصلی فیلم قاسمخانی شد که دو فیلم دیگرش یعنی »پنجاه کیلو آلبالو« و »آتش بس« فروش خوبی در گیشه داشت. این روند باعث شد حضور جمش//یدی به عنوان بازیگر در سینما استمرار داشته باشد حضوری که همواره با انتقاد بازیگران قدیمی سینما و تئاتر همراه بوده است. وقتی به کارنامه بازیگری جمشیدی نگاهی میاندازیم او طی س//ه س//ال، 13 تئاتر روی صحنه برده است؛ نمایشهایی که اغلب در سالنهای معتبر پایتخت اجرا شده است.

جمش//ید مش//ایخی که این روزها حضور پررنگی در رویداده//ای هنری دارد، در افتتاح نمایش »آدم، آدم است« به کارگردانی حبیب دانش با یادآوری خاطرهای از دوران جوانیاش گفت: »در دهه04، حدود سال54 یا 46 بود که تجربه تئاتری در پاریس برگزار میشد و ما هم شرکت کردیم. خانم بازیگری به اسم آینا مارین را که ایتالیایی بود و ما فیلمهایی که از او به ایران میآمد، دیده بودیم و بهطورکلی خانم زیبایی نبود، دیدیم. ما در حال تمرین روی صحنه بودیم که این خانم همراه جوانی بس//یار زیبا به سالن آمد و ابتدا به نظرم از نزدیک حتی از فیلمهایش هم زش//تتر بود! من به مرحوم جمشید الیق که همراه//م بود گفتم ایتالیا اینهمه هنرمند زیب//ا دارد، چرا در نمایش//ی که قرار اس//ت دو نفر عاش//ق هم ش//وند، چنین بازیگری را برای ب//ازی انتخاب کردهاند که زیبایی ندارد؟! کمی از بازی آینا مارین گذش//ت و من حرفم را پس گرفتم و به جمشید الیق گفتم فکر میکنم این خوشگلترین زن دنیاست! دلیلش هنر این زن بود. اجازه دهید باهنرمان زیبا ش//ویم نه اینکه یک فوتبالیست و بسکتبالیست را به خاطر پول روی صحنه تئاتر بیاوریم. این ازنظر من خیانت به تئاتر است«

در همی//ن رابط//ه قطبالدی//ن صادقی از بازیگران کهنهکار تئاتر در مراسم تشییع خسرو شجاعزاده گفته بود:

»خس//رو 20 سال پیش مرد، با جلوگیری از خالقیتهایش. زمانی که مانع راه شکوفایی شخصیت و درآمدزایی شما میشوند، بحران خانوادگ//ی ش//کل میگی//رد. ادای احت//رام م//ا در اینج//ا به یک قربانی فرهنگی اس//ت. س//ینما پی//ش از اینکه محل چش//مرنگیها و فوتبالیس//تها باش//د، مح//ل هنرآفرینی خسرو بود.« عزیزاصلیسوپراستارفوتبالیست اگر نگاهی به تاریخچه سینما در ایران بیندازیم خواهیم دید حضور فوتبالیستها بر پرده نقرهای مختصسالیانگذشتهنیست.

در این بین حضور دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران در فیلمهای فارس//ی دهه 40 اولین حضور ستارههایفوتبالدرسینماست.

عزیز اصلی به دلیل چهرهاش توانست در هشت فیلم آن س//الها حاضر ش//ود و اغلب نقشهای منفی را بازی کند. ساموئل خاچیکیان کارگردان فقید سینمای ایران در مورد حضور اصلی در پرده سینماگفتهبود:

»او چهرهای سینمایی داشت. من هم خیلی به فوتبال عالقه داش//تم. زمانی که تیم رومانی به ایران آمد، تیم ایران در نیمه اول سه یا چهار گل خورد، دروازهبان ما بیاتی بود ولی نیمه دوم عزیز اصل//ی درون دروازه قرار گرفت. من به او پیغام دادم اگر گل نخورد از او در فیلم بعدیام استفاده میکنم. او هم با شیرجههای معروفش کاری ک//رد که ایران در نیمه دوم گل نخورد و من هم به قولم وفا کردم و در فیلم »بیعش//ق هرگز« به او بازی دادم.«

پرس/پولیسواس/تقالل،پرورش/گاه فوتبالیست-بازیگران

بازیکنان تیمهای بزرگ پایتخت بیش//تر از باقی فوتبالیس//تها به حضور در سینما عالقه نش//ان دادهاند؛ لیس//ت عری//ض و طویلی که نام بس//یاری از س//تارههای دهههای 70 و 80 فوتبالیستهای مشهور را شامل میشود. از این بین میتوان به ج//واد زرینچه، علی انصاریان، نیما نکیس//ا، آرش برهانی، کریم باقری، حمید اس//تیلی، علی پروین، آتیال حج//ازی و حتی خداداد عزیزی اشاره کرد.

حتی فوتبالیستها بعد از فوتشان نیز سوژه خوبی برای ساخت فیلمهای سینمایی و مستند هستند. ناصر حجازی، دروازهبان محبوب آبیها جزو این افراد اس//ت. مستند ناصر حجازی که س//ال گذشته اکران شد تماشاگران بسیاری را به سینما کشاند. اما حجازی به خاطر شخصیت و چهرهاش در زمان حیات هم با پیشنهادهای متنوعی روبهرو میشد.

او در مورد پیشنهاد بازی در فیلمی از ایرج قادری گفته بود: »آخرین پیش//نهاد حضور در س//ینما از ایرج قادری برای اولین فیلم پس از ش//روع به کار دوبارهاش بود که از من خواست در فیلمی س//اخته او جلوی دوربین بروم ولی من این پیش//نهاد را رد ک//ردم. از راه ورزش به شهرت رسیده بودم.

اسم و رس//می برای خودم به هم زده بودم و دیگر نیازی نداش//تم بخواهم از راه س//ینما معروف و بزرگ ش//وم. شاید به خاطر چهرهام میتوانس//تم اس//م در کنم ولی این کار برایم وسوسهکننده نبود.

دست آخر هم برای اینکه قادری قبولم نکند، به او پیشنهاد دستمزد یکصد میلیونی دادم. او هم از پیشنهادش منصرف شد.«

حض/ور فوتبالیس/تهای خارجی در سینما

اریک کانتونا، نامی مشهور برای عالقهمندان به منچستریونایتد است؛ فوتبالیستی که با رفتاری مخصوص به خودش و چهرهای منحصر به فرد طرفداران بسیاری داشت. خیلی از فوتبال دوستان کانتونا را با آن لگد معروفش به تماشاگری که به او فحش داده بود، میشناسند. مجموعه رفتارهای کانتونا باعث شد او پس از اتمام فوتبالش به سینما کشیده شود. او در سینما در چند فیلم بازی کرد و توانست آنجا نیز قابل قبول باشد.

نخس//تین باری که اریک مقاب//ل دوربین به ایفای نقش پرداخت سال 95 میالدی یعنی 19 سالپیشبود.پسازآندر52فیلمسینماییو سریال تلویزیونی دیگر به ایفای نقش پرداخت تا اکنون در 48 سالگی هنرپیشهای حرفهای باشد. اریک کانتونا در سالهای اخیر حتی به جشنواره فیلم کن نیز دعوت ش//ده است. »پادشاه اریک« که زمانی در چمن سبز جادو میکرد، اکنون در شمایل یک هنرپیش//ه بر پرده نقرهای سینما و صفحه تلویزیون خوش میدرخشد. آخرین فیلم سینمایی که کانتونا در آن به ایفای نقش پرداخت »تو و شب« نام داشت. تمام فیلمهایی که کانتونا در آن بازی کرده اس//ت، محصول کشور فرانسه هستند. »تاوان«، »تو و شب«، »رزهای سنگی«، »کالس ،«92 »فیلم فرانسوی«، »الیزابت« ...و از کارهای سینمایی او هستند.

بکام نیز در طول سالهای بازیاش قراردادهای بس//یاری را برای بازی در تبلیغ//ات تلویزیونی دریاف//ت کرد. از جمله مهمترین آنها میتوان به قرارداد چند میلیون دالریاش با پپس//ی اشاره کرد. البته نباید فراموش کنیم که بکام مانند دیگر دوستان برزیلیاش، در فیلم گل دو ظاهر شد که از آن میتوان به عنوان تنها اثر س//ینمایی قابل مالحظهاش یاد کرد. گفته میش//ود سال آینده در نخستین فیلم سینماییاش به عنوان بازیگر حرفهای ظاهر خواهد شد در اثری با نام »سرویس مخفی«بهکارگردانیماتئووانوباحضوربازیگرانی همچون ساموئل ال جکسون و مایکل کین.

پله هم برعکس دیگر س//تاره زمان خودش، مارادونا، یکی از پرکارترین فوتبالیستهای تاریخ است.حتیمیتوانگفتهیچفوتبالیستیبهاندازه پلهدربخشهایمختلفهنری،تجاریوسیاسی فعال نبوده است. به همین دلیل وقتی با کارنامه غیرفوتبالی او روبهرو میشویم، فهرست طوالنی را میبینیمکهگلچینکردنبینآنهاکاریدشواری است.بااینهمهادسونآرانتسدوناسیمنتوملقب ب//ه پله به دلیل بازی در یک فیلم نام خودش را حتی در دنیای سینما هم جاودانه کرد. فیلم فرار بهسویپیروزی،محصولسال18 میالدیهمان اثر مورد نظر است. کشتیگیرانبازیگر حض//ور ورزش//کاران در س//ینما مخت//ص فوتبالیستها نیس//ت. از بین کشتیگیران نیز میتوانید نامهای بسیاری را پیدا کنید که در کنار ورزش قهرمانی سرکی هم به سینما کشیدهاند. مشهورترینشانمحمدعلیفردیناست؛بازیگری که در دهههای 40 و 50 سوپراس//تار سینمای ایران بود. فردین اما بعد از ورود جدی به سینما کشتی را رها کرد.

امامعلی حبیبی هم ک//ه دارنده مدال طالی کشتی جهان و المپیک بود، در فیلم ببر مازندران بهکارگردانیساموئلخاچیکیانبازیکرد.داستان فیلم، برداشتی از زندگی خود حبیبی بود. بعدها هادی عامل بارها از این اس//م در گزارشهایش استفادهکرد.امامعلیتااواخردهه04 درفیلمهای سینمایی جهنم سفید743، آدم و حوا و فیلم رام کردن مرد وحشی بازی کرد.

حبیباهلل بلور نیز از جمله کش//تیگیرانی بود که راهش به س//ینما کش//یده شد. مربی کشتیگیران بزرگی همچون تختی، حبیبی، موحد و فردی//ن بعد از دورهای خانهنش//ینی و کنارهگیری از کش//تی و دس//ت و پنجه نرم کردن با مشکالت مالی به پیشنهاد شاگردش محمدعل//ی فردی//ن وارد عالم بازیگری ش//د. تیم ملی کش//تی آزاد ایران ب//رای اولین بار با سرمربیگری بلور در مسابقات جهانی یوکوهاما 1961 به عنوان قهرمانی رسید.

حسین مالقاسمی هم کشتیگیری بود که به خاطر شباهت چهرهاش به جیم براون؛ بازیگر سیاهپوس//ت آمریکایی، با فیلم مرد و نامرد وارد سینماشد.امابعدهاباپذیرشنقشنوچهدرفیلم »آقای لر به شهر میرود« از سینما خارج شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.