انتشار شعرهای گمشده پابلو نرودا

Jahan e-Sanat - - News -

ش//عرهایی از پابلو نرودا که مدتها گم شده بود، به زودی در یک کتاب منتش//ر میش//ود. تایمز آو ایندیا نوش//ت: س//ال 2014 بود که مجموعهای از شعرهای چاپنشده پابلو نرودا، شاعر شیلیایی برنده نوبل ادبیات کشف شد.

یک ناشر انگلیسی به زودی آنها را تا پایان ماه جاری میالدی در یک کتاب روانه بازار میکند.

بلودکس نام این ناشر انگلیسی است که برای اولینبار شعرهای گمشده نرودا را در کتابی با عنوان »بعد برگرد: شعرهای گمشده نرودا« به چاپ میرساند.

این مجموعه دربردارنده 21 قطعه شعر از این شاعر سرشناس است که در سال 2014 توسط محققان بنیاد نرودا در جریان بررس//ی دستنوش//تهها و سرودههای نرودا پیدا شد.

برخالف آنچه تصور میشد، نرودا این شعرها را روی کاغذهای مختلف، پش//ت یک من//و و در دفترچههای متعدد به نگارش درآورده است. محققان میگویند شاعر »هوا را از من بگیر، لبخندت را نه«، این شعرها را از سال 1950 تا زمان مرگش در سال 1973 سروده است.

در کتابی که انتشارت »بلودکس« در روز 27 آوریل منتش//ر میکن//د، عکسهای رنگی دستنوش//تههای »نرودا« نیز گنجانده میش//ود. ای//ن کتاب به دو زبان منتشر خواهد شد و در کنار هر قطعه، جزییات چگونه پیدا ش//دنش هم نوشته میشود. این شعرها انعکاسی از تخی//ل پخته نرودا هس//تند و در آنه//ا به مضامینی چون عشق، درگیریهای سیاسی و حکایتها پرداخته شده است.

پابلو نرودا از مشهورترین و تاثیرگذارترین چهرههای ادبیات معاصر جهان اس//ت که ع//الوه بر تعداد زیادی کتاب، مجموعه بزرگی از شعر را از خود باقی گذاشت. از جمله آثار او میتوان به »اسپانیا در قلب ما«، »عاشقانه جدید برای استالینگراد« و »چوببر بیدار خواهد شد« اش//اره کرد. نرودا در سال 1971 موفق به کسب جایزه نوبل ادبیات شد.

او از فعاالن سیاس//ی و از حامیان سرسخت و دوست سالوادور آلنده، رییسجمهور چپگرای شیلی بود که فقط 12 روز پس از کودتای نظامی آگوس//تو پینوش//ه که به سرنگونی آلنده انجامید، در بیمارستان درگذشت. برخی معتقدند او به دلیل اینکه قصد داشت رهبری حزب مخالفان حکومت را برعهده گیرد، به قتل رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.