نوید محمدزاده، نوِک حمله استقالل!

Jahan e-Sanat - - News -

س/عید نوروزجو- یک روز صبح از خواب بیدار شوید و سری بزنید به دانشگاههای هنر. خدارا شکر در هر نقطه تهران هم یکی از آنها وجود دارد. فرقی نمیکند هنرهای زیبا، باغ ملی، هنر معماری یا سوره. در همه این دانشگاهها تعداد زیادی دانشجوی رشته تئاتر پیدا میکنید با رویای بازیگر شدن. جوانهایی که همه وقت و سرمایه و انرژی زندگیشان را گذاشتهاند برای درخشیدن روی صحنههای تئاتر و جلوی دوربینهای سینما و تلویزیون!

یک روز دیگر هم صبح زود از خواب بیدار شوید و سری بزنید به زمینهای فوتبال، خدارا ش//کر در همه محلههای تهران وج//ود دارند. این بار با جوانانی مواجه میشوید که همه وقت و سرمایه و انرژی زندگیشان را گذاشتهاند برای فوتبالیست شدن، ورزش و قهرمانی!

حال فکر کنید روز سوم وقتی مجددا میخواهید بروید به دانشگاههای هنر و زمینهای فوتبال سر بزنید خواهید دید که دانشجوهای هنر در زمین فوتبالاند و فوتبالیستها در پالتوهای تمرین تئاتر! متاسفانه این روزها در ایران با چنین پدیدهای مواجهایم. مهم نیست چقدر استعداد بازیگری دارید، اگر فکر میکنید خیلی در این کار توانا هستید باید برای رسیدن به صحنه تئاتر بها بدهید، زمان بگذارید یا اصطالحا خاک صحنه بخورید همانطور که جوانان بیشماری هستند که این راه سخت را پیمودهاند و جوانان بیشماری که در مسیر پیمودن این راه هستند. همانطور که برای فیکس بازی کردن در تیم ملی فوتبال باید مسیر سختی را طی کرد، مسیری که حتی اگر شهاب حسینی هم باشی نمیتوانی یکشبه آن را به پایان برسانی!

خوشبختانه در ایران همه به فوتبال عالقهمندند و به لطف پخش مستقیم لیگهای اروپایی همه فوتبال روز دنیا را به خوبی میشناسند و به خوبی با زیر و بم آن آشنایند. برای همین اصغر فرهادی نمیتواند یک شبه برود سرمربی پرسپولیس شود یا نوید محمدزاده مهاجم استقالل!

متاسفانه همین قدر که مردم ایران فوتبال را میشناسند و دنبال میکنند و میفهمند، با سینما و تئاتر بیگانه و غریباند. تازه اگر هم سینما بروند توقعشان فقط خندیدن است! مثل اینکه شما در سال فقط فوتبال افغانستان و مالدیو را تماشا کنید و ال کالسیکو برایتان اهمیتی نداشته باشد، طبیعتا در این صورت شما آدم فوتبالدوست و فوتبالفهمی محسوب نمیشوید. خالصه برایتان بگویم اگر سینما و تئاتر را هم مثل فوتبال به صورت جدی دنبال کنید، میفهمید حضور امثال پژمان جمشیدی روی صحنه تئاتر و سینما همانقدر فاجعه است که حضور نوید محمدزاده نوک حمله اس//تقالل و حضور اصغر فرهادی روی نیمکتپرسپولیس!

جناب جمشیدی، آن زمانی که شما برای پوشیدن تیم ملی فوتبال تالش میکردید عدهای جوانیشان را برای بازیگر شدن صرف کردند که شاید به احتمال یک درصد شما قاتل آرزویشان باشید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.