تیم پیگوت اسمیت درگذشت

Jahan e-Sanat - - News -

تیمپیگوت-اسمیتبازیگرفیلمهاییچون»جواهریدرتاج«و»دانتون ابی« که ماه پیش مدال شوالیه را از جوایز ساالنه ملکه الیزابت دریافت کرد، در 70 سالگی درگذشت.

این بازیگر که تقریبا پنج دهه روی صحنه تئاتر و پرده سینما جای داش//ت سال 1946 در راگبی متولد و سال 1967 از دانشگاه بریستول فارغالتحصیل شده بود و در مدرسه تئاتر اولد ویک بریستول تحصیل کرده بود. او فعالیت حرفهای خود را از سال 1969 شروع کرد.

پیگوتباتمرکزبرتکنیکهایکالسیکنمایشیبهسرعتبهتلویزیون بریتانیا راه یافت و برای بازی در سریالهای تلویزیونی جایزه بفتا را برای بهترین بازیگر مرد دریافت کرد.

پس از بازی در فیلم »زندگی جانسون« در سال 1971 او به ندرت از حضور در فیلمها و بازیهای تلویزیونی غیبت داشت در دهه 1970 در سریال »دکتر هو« در نقش مارکو دیده شد. پیگوت بازیگر سریالهای دیگ//ری چون »وینس//تون چرچیل« و »اندازه برای ان//دازه« هم بود. از نقشآفرینیهای جدید او بازی در سریال »دانتون ابی«، »لوییز و میراندا« و »شاهد ساکت« بود.

پیگوت برای سبک بازیگری تحسینشدهاش در صحنه تئاتر نیز با اقبال زیادی روبهرو بود و در سال 1974 در نمایش شرلوک هولمز در برادوی به صحنه رفت و در نقش دکتر واتسون بازی کرد. او برای بازیهای تئاتریاش نامزدی جایزه اولیویه و تونی را در کارنامه داشت.

پیگوت اندکی پیش از درگذشتش ایفای نقش شاه چارلز سوم را در س//ریالی به همین نام به پایان برد. این بازیگر فقید در نقش اصلی این سریال بازی کرده بود.

مدیر برنامههای او با تاکید بر اینکه پیگوت یکی از بزرگترین بازیگران نس//ل خودش بود از این بازیگر یاد کرد و گفت او همواره به عنوان یک جنتلمن و یک دوست واقعی در ذهنها میماند.

پیگوت- اسمیت سال2791 با پامال مایلس بازیگر ازدواج کرده بود که حاصل آن یک فرزند است. این زوج قرار بود در نمایش »مرگ فروشنده« از 10 آوریل روی صحنه بروند. این بازیگر برای دریافت نش//ان ش//والیه امپراتوری بریتانیا (OBE) برای خدماتش به عرصه نمایش در فهرست امسال ملکه الیزابت جای داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.