»رویاهای دم صبح« به آمریکا دعوت شد

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- مستند »رویاهای دم صبح« در بخش مسابقه اصلی جشنواره بینالمللی فیلم حقوق بشر در آمریکا به نمایش گذاشته میشود. در این جش//نواره س//ینمایی که از تاریخ 14 تا 21 آوریل 25) فروردین تا اول اردیبهشت( در شهر فورت کالینز ایالت کلرادو در آمریکا برگزار میشود، مس//تند »رویاهای دم صبح« ساخته مهرداد اسکویی در روز 16 آوریل 27) فروردین( در بخش اصلی نمایش خواهد داشت.

همچنین از مهرداد اسکویی تهیهکننده و کارگردان مستند »رویاهای دم صبح«، محمد حدادی مدیر فیلمبرداری و امیر ادیبپرور تدوینگر این مستند نیز به صورت رسمی برای حضور در این جشنواره دعوت به عمل آمده اما با توجه به مشکالتی که قانون مهاجرتی ترامپ برای ورود اتباع چندکشوربهخاکآمریکاایجادکرده،عواملاینمستندضمنعذرخواهی اعالم کردهاند ترجیح میدهند از طریق تماس ویدئویی اسکایپ با مخاطبان جشنواره صحبت کنند.

مهرداد اسکویی تاکنون برای این مستندش، عالوه بر دریافت جایزه »عفو بینالملل« از شصت و ششمین دوره جشنواره فیلم برلین، توانست جایزه بزرگ جشنواره »ترو فالس« آمریکا با عنوان »ترو ویژن اوارد« را به عنوان بهترین مستندساز سال 2016 جهان، جایزه بزرگ و نیز جایزه بهترین فیلم »الهام بخش« را از جشنواره فول فریم آمریکا، جایزه بزرگ جش//نواره فیلم مردمنگاری »ژان روش« فرانسه، جایزه بهترین مستند بلند جشنواره »هات اسپرینگز« آمریکا، جایزه معتبر بهترین فیلم مستند جشنواره لندن و همچنین بهترین مستند دهمین دوره جوایز سینمایی آسیا- پاسیفیک را کسب کند.

وی پیش//تر در جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بهترین کارگردانی فیلم مستند و در جشنواره سینما حقیقت، جایزه بهترین کارگردانی را برای فیلم »رویاهای دم صبح« دریافت کرده بود.

انجمن بینالمللی مستند (IDA) نیز سال گذشته با اعطای جایزه »پار لورنتز« از مهرداد اسکویی برای ساخت مستند »رویاهای دم صبح« تقدیر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.