8

Jahan e-Sanat - - News -

مه/ر- نمای//ش »پرواز س//تارهای« که در ادام//ه تفاهمنامه اجرای نمایشهای کودک و نوجوان به آلمان دعوت شده است، روزهای سوم تا ششم اردیبهشتماه سالجاری در تئاترهاوس فرانکفورت در قالب اجرای عمومی روی صحنه میرود.

بیگلریان که پیش از این »پرواز ستارهای« را در جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان سال 94 اجرا کرده در این باره توضیح داد: خانه تئاتر فرانکفورت مرکز تئاتر کودک و نوجوان به شمار میرود و به اجرای نمایش ویژه این گروه سنی اختصاص دارد. آقای واین در سال 94 نمایش ما را در جشنواره دیده بود و برای اجرا دعوت کرد.

وی گفت: سال گذشته نیز تعدادی از نمایشهای کودک و نوجوان برای اجرا در فستیوال اشتاک اشتوک فرانکفورت به آلمان سفر کردند. امسال قرار است ما اجرای عمومی داشته باشیم. ساعت 11 صبح روزهای سوم تا ششم اردیبهشت کارمان را اجرا میکنیم. عالوه بر آن قرار است چهار اجرای دیگر نیز در مهدکودکهای این شهر داشته باشیم.

»پرواز س//تارهای« که کاری از گروه تئاتر »ماد« به سرپرستی احمد بیگلریان اس//ت توسط نیما بیگلریان نوشته و کارگردانی شده است. در این نمایش امیر شهابی بازی میکند. موسیقی این نمایش را صابر دارپور بر عهده دارد و صبا بهرامی به عنوان دستیار کارگردان و مدیر اجرا گروه را همراهی میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.