اولین فیلم میلیارد دالری 2017

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- مجموع فروش جهانی فیلم جدید »دیو و لبر« در کمتر از چهار هفته اکران، به فروشی بالغ بر 900 میلیون دالر رسید. این فیلم که در آمریکا به فروش 401 میلیون دست یافته، بیست و ششمین فیلم تاریخ س//ینمای آمریکاست که به فروشی بالغ بر 400 میلیون دالر در این کش//ور رسیده است و در گیشه بینالملل نیز نزدیک به 500 میلیون دالر فروخته اس//ت و اولین فیلم در س//ال 2017 است که یک میلیارد دالری میشود.

چین 83/3اب میلیون دالر بهترین بازار خارجی این فیلم است و پس از آن بریتانیا با 66/8 میلیون دالر، برزیل با 32/3 میلیون دالر و کره جنوبی با 30/7 میلیون دالر در جایگاههای بعدی قرار دارند.

این فیلم که بر اساس انیمیشن کالسیک »دیو و دلبر« محصول1991 توسط کمپانی »والت دیزنی« ساخته شده هماکنون در مکان چهلودوم پرفروشترینهای تاریخ سینما قرار دارد و بیستونهمین فیلم میلیون دالری کمپانی دیزنی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.