بررسیشاخصهای»دولتالكترونيک«درسهدولتپيشينايران؛ رتبه 106 در جهان

Jahan e-Sanat - - News -

مهرپويااحمدعلينژاددول//ت الكتروني//ك يا دولت ديجيتالي، به استفاده دولت از فن//اوري اطالع//ات ب//راي جابهجايي اطالعات بين مردم، سازمانها، بازار و اركان ديگر دولتي گفته ميش//ود. دولت الكترونيك ممكن است توسط قوه مقننه، قوه قضاييه يا قوه مجريه به كار برده شود تا بهرهوري داخلي را بهبود بخشد، خدم//ات عمومي را ارائه دهد يا روندهاي دولتي مردمگرا را براي مردم فراهم كند.

نم//ود دولت الكتروني//ك را ميتوان از يك س//و به ميزان ارتباطات الكترونيك سازمانهاي دولت//ي و عمومي باهم، مي//زان ديجيتالي بودن اطالع//ات و ميزان خدماتي كه تا ديروز بر عهده بخشي از يك اداره يا سازمان بوده و امروز توسط پيشخوانهاي دولت و اينترنت انجام ميشود، ديد. با اينكه پژوهشها نشان ميدهد كه مفهوم دولت الكترونيك با گس//ترش اينترنت و س//اختارهاي مبتن//ي بر فناوري اطالعات و ارتباطات در ايران در سالهاي انتهايي دولت اصالحات جدي گرفته شد اما در سالهاي بعدي طرحهاي راهبردي تا حدي كنار گذاش//ته ش//دهاند و در حال حاضر اي//ران به لحاظ ش//اخصهاي دولت الكترونيك در ميان كشورهاي جهان و حتي منطقه جايگاه شايستهاي ندارد.

با مطالعه گزارشهاي دوساالنه سازمان ملل متحد مبني بر ردهبندي دولت الكترونيك جهان در مييابيم كه بين س//الهاي 2012 تا 2016 )انته//اي دول//ت احمدين//ژاد تا انته//اي دولت روحاني( ارائه ش//دهاند، نيز تغييرات محسوسي را در جايگاه كش//ور در جهان ش//اهد نبودهايم. ردهبن//دي مذك//ور از ميانگين س//ه مولفه ارائه خدمات برخط )آنالين(، زيرس//اخت ارتباطي و سرمايه انساني كشورها به دست ميآيد كه هر يك از اين مولفهها به صورت زير محاسبه ميشوند:

زيرس//اخت ارتباط//ي از ميانگين ش//اخص جمعيت آنالين كشور، تلفنهاي ثابت، تلفنهاي همراه و اينترنتهاي بيس//يم همگاني )تا سال 2012 رايانههاي شخصي( به دست ميآيد.

خدم//ات آنالي//ن از ش//اخصهايي نظي//ر اش//تراكگذاري اطالعات، شفافيت و در اختيار گذاشتن اطالعات دولتي، ايجاد شوراهاي آنالين در ش//بكهها و رسانههاي اجتماعي، استارتاپها و مراك//ز نوآورانه، وجود كمپينگهاي اينترنتي، دادخواهي الكترونيك، تصميمگيريهاي مبتني بر رايگيريهاي الكترونيك و انتخابات الكترونيك است.

سرمايه انساني شامل شاخصهاي سوادآموزي مانن//د ميزان تحصيالت بزرگس//االن، ش//اخص آموزش همگاني ...و است. ته جدول جهانيم با مطالعه اين گزارش و تحليل آن در نگاه اول درمييابيم كه در رده 106 ام جهان ايستادهايم و بدتر آنكه پايينترين س//طحي است كه به آن رسيدهايم. اما مشكل كجاست!؟

در س//ال 2016 ايران نمره 46 از صد داشته است كه از ميانگين 33 براي خدمات آنالين، 35 براي زيرس//اخت و 70 در بخش سرمايه انساني بوده اس//ت. سرمايه انساني مرتبط با سواد است و در گذر زمان چندان تغيير نميكند، گرچه در چهار سال گذش//ته اندكي افزايش داشته است، شاخص زيرس//اخت هم نسبتا نمره پاييني دارد اما بايد توجه داشت كه از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم حدود 9 درصد افزايش يافته است و اي//ن تغييرات را ميت//وان در زندگي روزمره و استفاده از خدمات ارتباطي حس كرد. به روز نبودن خدمات الكترونيك اما ش//اخصي كه سال به سال نمره كمتري دريافت كرده و چش//مانداز روشني از بهبود آن ديده نميشود، خدمات برخط است، به روز نبودن خدمات الكترونيك، عدم شفافيت اطالعات، ضعف ارتباطي ميان س//امانههاي مختلف دولتي، نبود نوآوري در ساخت سامانههاي دولت الكترونيك، كمتوجهي به امكانات شبكههاي اجتماعي از يك س//و و عقبماندگي در ارائه خدمات الكترونيك در س//ازمانهاي كش//ور نظير قوه قضاييه و نيز بس//يار مهمتر از همه عدم برگزاري الكترونيكي انتخاب//ات را ميت//وان از جمل//ه اصليترين اين مشكالت دانست.

جالب اينجاست كشور تركيه كه معموال گزينه مناسبي براي مقايسسه برايمان به شمار ميآيد در شاخصهاي زيرساخت ارتباطي و سرمايه انساني كمت//ر از يك درصد تفاوت داريم و در ش//اخص خدمات برخط تقريبا نيمي از آنها راه پيمودهايم و اين س//بب آن شده تا آنها رتبه 68 دنيا باشند و ما 106 هستيم.

با توجه به اين س//ه ش//اخص درمييابيم كه ع//الوه بر تالشهايي براي توس//عه زيرس//اخت ارتباطي به رويكرده//اي جديد راهبردي، ايجاد قوانين به روز در زمينه آزادسازي و اشتراكگذاري اطالعات، استفاده بيشتر از نظرات الكترونيك در برخي تصميمگيريها )نظي//ر آنچه براي تغيير واحد پولي انجام ش//ده بود(، ايجاد بس//تر الزم براي افزايش سبد خدمات سه قوه و نيز برگزاري الكترونيكي تر انتخابات تالش كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.