افشاي تاريخچه وبگردي

Jahan e-Sanat - - News -

دونالد ترامپ، رياستجمهوري اياالت متحده آمريكا اقدام به لغو قانون عدم افش//اي اطالعات و تاريخچه جستوجوي كاربران در سطح اينترنت كرده است.

دونالد ترامپ، رييسجمهور اياالت متحده آمريكا يكي از مهمترين تصميمات خود بعد از اجراي قانون ضد مهاجرتي براي چند كشور مسلمان را با لغو قانون عدم افشاي اطالعات و تاريخچه جستوجوي كاربران در سطح اينترنت كه در دوران باراك اوباما به امضا رسيده بود عملي كرد و به اين سبب ديگر شركتهاي ارائهدهنده خدمات اينترنت مجبور به حفاظت از اطالعات كاربران نيستند. به گزارش ايلنا، لغو قانون عدم افشاي اطالعات و تاريخچه جستوجوي كاربران در سطح اينترنت از طريقشركتهايارائهدهندهخدماتاينترنتباعثخواهدشد تا مرز حريم خصوصي كاربران در آمريكا باريكتر از هر زماني شود و ناامني در فضاي اينترنت رشد پيدا كند.

طبق گزارشات منتشر شده بايد گفت حاال كاربران اينترنت به خصوص كارمندان و افراد دولتي و جنجالي در كشور اياالت متحده آمريكا بايد بيشتر از اطالعات و ردپاي خود در اينترنت محافظت و مراقب جستوجوهاي خود باشند چراكه شايد در آينده اطالعات آنها به دليل لغو قانون عدم افشاي كاربران در سطح اينترنت به افرادي چون هكرها يا شركتهاي تبليغاتي فروخته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.