نرمافزاري براي ساخت پهپاد

Jahan e-Sanat - - News -

آي ت/ي ايران- محققان آزمايش//گاه هوش مصنوعي و علوم رايانه دانشگاه امآيتي نرمافزاري ارائه كردهاند كه همه ميتوانند به كمك آن پهپاد بسازند.

كاربران ميتوانند با استفاده از اين نرمافزار يك پهپاد به سليقه خود بسازند و به صورت مجازي آن را تست كنند.

تائودو مسوول اين پروژه گفت: تقريبا همه ميتوانند با استفاده از اين برنامه پهپادهاي خود را با هر شكل و شمايلي بسازند و تنها چيزي كه براي انجام اين كار نياز است يك پيچگوشتي است.

وي افزود: كاربران ميتوانند در محيط مجازي برنامه پهپادهاي خودشان را تست و نحوه پرواز و نقاط ضعف پهپادشان را بررسي كنند.

كارب//ران ميتوانند ب//ا ابزارهاي مختلف موجود در برنامه يا به كمك خالقيت خودشان يك پهپاد را بسازند و برنامه پس از تكميل پهپاد به كاربر ميگويد كه آيا امكان پرواز اين پهپاد وجود دارد يا خير. عالوه بر اين برنامه پيشنهادهاييبهكاربرميدهدتاساختارپهپادشرابهينهترواصوليتركند تا مصرف انرژي، توانايي حمل بار و هدايت آن در بهترين وضعيت ممكن قرار گيرد. محققان دانشگاه امآيتي دليل طراحي اين نرمافزار را عالوه بر فراهم كردن امكان عمومي براي ساخت يك پهپاد استاندارد، ناتواني بسياري از پهپادها براي حمل بارهاي با شكل نامتعارف و مزاحمت پروانهها براي دوربين پهپادها در بعضي طراحيها عنوان كردهاند.

اين نرمافزار تا دو ماه ديگر به صورت رسمي عرضه خواهد شد و رايگان در اختيار كاربران عالقهمند قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.