بهروزرساني جديد ويندوز 10

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- تازهترين بهروزرس//اني ويندوز 10 موسوم به Windows ‪«3 Redstone» 10‬ براي آزمايش روي رايانههاي شخصي در اختيار توسعهدهندگان مايكروسافت قرار گرفت.

در اين به روزرساني تغييرات متنوعي در ويندوز 10 ايجاد شده كه از جمله آنها ميتوان به افزايش ثبات سيستمعامل يادشده اشاره كرد.

اين بهروزرساني كه با شماره 16170 مشخص شده هنوز در مرحله آزمايش//ي اس//ت لذا در صورت نصب آن ممكن است اجراي برنامههاي كاربردي و برخي بازيها با مش//كل مواجه ش//ود. همچنين در صورت نصب اين نسخه ممكن است پيامهاي خطاي اشتباهي در زمان نصب بهروزرسانيها نمايش داده شود كه بايد به آنها بيتوجهي كرد.

انتظار ميرود تكميل اين بهروزرساني تا ابتداي پاييز به طول بينجامد. از سوي ديگر قرار است ويندوز 10 براي كاربران تلفنهمراه و تبلت هم به روز شود و اين بهروزرساني تا حدود دو هفته ديگر يعني 25 آوريل در دسترس قرار ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.