دستكاري سيستمعامل گوشيهاي هوشمند تهديدي براي اطالعات

Jahan e-Sanat - - News -

اگر چه دستكاري سيستمعامل گوشيهاي هوشمند يا Jailbreak كردن آنها براي نصب برنامههاي ثالث يا افزودن برخي امكانات متداول شده است، اما اين كار امنيت افراد را به خطر مياندازد.

بررسيهاي موسسه RiskIQنشان ميدهد كه كاربران گوشيهاي هوشمند با دستكاري نسخه اصل سيستمعامل گوش//يهاي خود عمال باعث ميش//وند تا امكان نفوذ انواع بداف//زار، ويروس، باجافزار و غيره به درون محيط تلفنهمراه فراهم آيد.

گ//زارش RiskIQ ب//ر مبن//اي گفتوگو با ه//زار كاربر تلفنهمراه در انگليس و هزار كاربر تلفنهمراه در آمريكا تهيه شده است. 14 درصد از افراد مصاحبه شونده تصريح كردهاند كه با دس//تكاري سيس//تمعامل ي//ا Jailbreak كردن آن توانستهاند از خدمات اپراتور تلفنهمراه ديگري استفاده كنند يا برنامههاي ثالثي را روي گوشي خود بارگذاري يا نصب كنند.

به گ//زارش ف//ارس ام//ا Jailbreak كردن گوش//ي سازوكارهاي امنيتي سيستمعاملهاي همراه را هم مختل كرده و باعث ميشود تا بدافزارها بتوانند به داخل محيط تلفنهمراه نفوذ كنند.

44 درصد افرادي كه براي Jailbreak اقدام ميكنند به دنبال نصب برنامههاي جديدي هستند كه در فروشگاههاي رس//مي وجود ن//دارد و 55 درصد كل كاربران گفتهاند روي تبليغات برنامههاي موبايلي كليك ميكنند. 48 درصد هم گفتهاند اگر چنين لينكهايي در محيط ايميل برايشان ارسال شودرويشانكليكميكنند.تمامايناقداماتميتواندامنيت كاربران را به خطر بيندازد.

مس//اله نگرانكننده ديگر اين است كه 54 درصد كل پرسششوندگان گفتهاند ش//روط استفاده از هر برنامه را مطالعه نميكنند كه باعث ميش//ود آنها از دسترسيهاي مرب//وط ب//ه هر برنام//ه و تبعات اس//تفاده از آنها اطالعي نداشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.