پايان رهبري آمريكا در دنياي فناوري

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- تيم كوك، مدير عامل اپل هشدار داد: آمريكا با تداوم روند فعلي جايگاه برتر خود را در دنياي فناوري از دست ميدهد و شركتهاي فناوري اين كشور هم بايد زنان بيشتري را استخدام كنند.

وي از اينكه ميزان زنان شاغل در حوزههاي علم وفناوري در آمريكا كمتر از مديران است، اظهار نارضايتي كرد.

كوك همچنين گفت: فكر ميكنم آمريكا در صورت عدم تغيير، جايگاه رهبري خود در حوزه فناوري را از دست ميدهد.

زنان بخش مهمي از نيروي كار هستند و حضور محدود آنها براي ش//كلگيري خالقيت كافي نيس//ت. در حال حاضر در خود شركت اپل تنها 32 درصد از نيروي كار را زنان تشكيل ميدهند و تنها 37 درصد از افراد تازه استخدام شده در اين شركت زن هستند. همچنين تنها 23 درصد از زنان شاغل در اپل وظايف فني و مهندسي بر عهده دارند. اين مساله محدود به زنان نيست و اقليتهاي قومي نيز بهطور محدود در ش//ركتهاي فناوري آمريكايي به كار گرفته ميش//وند. از جمله تعداد التينتبارها، آفريقاييتبارها و آسياييتبارهاي آمريكايي كه در شركتهاي بزرگ فناوري اياالت متحده به كار گرفته ميشوند، بسيار محدود است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.