مشخصات بدافزار خطرناك سيا

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- ويكيليكس در تازهترين اس//نادي كه در مورد جاسوسيهاي سايبري سازمان سيا منتشر كرده از وجود بدافزاري به نام Grasshopper خبر داده كه براي حمله به سيستمعامل ويندوز به كار ميرود.

اين ابزار از س//ال 2013 به طور گس//ترده مورد استفاده قرار داشته و ويكيليكس دستورالعمل و مجموعه راهنماهاي منتشر شده براي كاربرد آن را نيز روي سايت خود در دسترس عالقهمندان قرار داده است.

ويكيليكس نحوه عملكرد اين بدافزار را نيز افشا كرده است. بر اين اساس Grasshopper بعد از نصب روي رايانههاي هدف به جمعآوري اطالعات از آنها پرداخته و حاوي بخشها و ابزار متنوعي براي پيشبرد اقدامات هكري خود بوده Grasshopper.تسا از قابليت از كارانداختن و پاكسازي نرمافزارهاي ضدويروس هم برخوردار است و يك نكته جالب در مورد آن طراحي اين بدافزار بر مبناي بدافزار ديگري به نام Carberp است كه توسط جنايتكاران آنالين روس براي خالي كردن حسابهاي بانكي طراحي شده است. كدهاي تروجان Carberp كه سالها در روسيه و ديگر كشورهاي مشتركالمنافع براي سرقت اطالعات مالي قربانيان به كار گرفته شده بود، در سال 2013 در اينترنت افشا شد و سيا نيز از برخي كدهاي Carberp براي طراحي Grasshopper سود برده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.