استقبال مسافران پس ازآزادسازي نرخ بليت هواپيما افزايش يافت؛ سفر هوايي همگاني شد

Jahan e-Sanat - - News -

اش/کان نظامآبادی- »همگاني شدن س//فر هواي//ي« و »توزي//ع بهين//ه مكاني و زمان//ي« اهداف//ي ب//ود ك//ه وزارت راه و شهرس//ازي از طري//ق خروج ن//رخ بليت هواپيما از حالت دس//توري و آزادس//ازي كامل آن دنبال ميكرد. همزمان با تصميم دولت و با مصوبه ش//ورايعالي هواپيمايي، آزادس//ازي نرخ بليت هواپيما از اوايل سال 93 عملياتي ش//د و بر اين اس//اس، قيمت بليت هواپيما مانند پروازهاي خارجي، بدون اينكه »حداقل« خاصي داشته باشد با مزيت تعيين »حداكثر« قيمت همراه شد. براساس همين ويژگي آزادس//ازي نرخ بليت باعث ش//د به جاي تعيين نرخ ثابت بليت توسط نهادهاي دولتي، قيمتها بر اساس خدمات، فصل سال، حجم تردد و ساير عوامل اثرگذار بر ميزان »تقاضا« تعيين شود.

اي//ن اق//دام در ابتدا مخالف//ان زيادي داشت اما سرانجام با اجراي آن نتايج نسبتا مطلوبي به دس//ت آمد به طوري كه تعداد مسافران هوايي در هفت ماهه سال گذشته بيش از 18 درصد افزايش داشت. افزايش 12 درصدي حملونقل هوايي نيز از ديگر نتايج آزادس//ازي نرخ بليت در اين حوزه بود. تجارب موف//ق جهاني و لزوم نزديك ش//دن به اس//تانداردهاي بينالمللي براي ايجاد فضاي رقابتي باعث شد اين اقدام به سرعت پس از روي كار آمدن دولت يازدهم در دستور كار قرار گيرد. كاهش قيمت در زمانهاي كم س//فر و براي مسيرهاي كم تردد از زماني كه قيمتها آزاد شده يكي از مهم ترين فوايد اين اقدام بود به طوري كه در برخي از روزهاي سال ميتوان بليت مس//يرهاي هوايي طوالن//ي را با پرداخت حدود 40 هزار تومان تهيه كرد. قيمت چگونه تعيين ميشود پيش از آزادس//ازي نرخ بليت هواپيما، قيمته//ا به صورت دس//توري از س//وي ش//ورايعالي هواپيمايي تعيين و با تاييد رييسجمهور ابالغ ميشد. قيمت يك پرواز به تناس//ب افزايش نرخ سوخت هواپيما و هزينه تمام ش//ده پرواز ب//راي ايرالينها تغيير ميكند. افزايش نرخ سوخت هواپيما ي//ا هزينه خدم//ات ايرالينه//ا از جمله مواردي است كه ممكن است باعث افزايش قيمت بليتها باشد.

براس//اس آخرين محاسبات انجام شده در س//ال 93 قيمت تمام ش//ده براي هر س//اعت صندلي پرواز حداق//ل 130 هزار تومان اس//ت. اين ميزان بدون ش//ك در س//الجاري افزايش يافته است. در برخي پروازها اين نرخ به تناس//ب نوع هواپيما و ن//وع ايرالين تا بي//ش از 200 هزار تومان ميرس//د. با اي//ن وجود با همي//ن ميزان هزينه هم س//فر با هواپيما براي مشتريان مقرون به صرفه است و همين مزيت باعث افزايش مسافران هوايي پس از آزادسازي نرخ بليتها شده است. گرانی در روزهاي اوج آزادسازي نرخ بليت هواپيما و افزايش پروازهاي چارتري در ايام نوروز نيز باعث تعديل قيمتها شد و افزايش بهاي بليت در اين مقطع از س//ال را منطقيتر كرد. با وج//ود اينكه در ابت//داي اجراي اين طرح بس//ياري از صاحبنظران از عدم تناس//ب عرض//ه و تقاضا در اي//ن حوزه و در نتيجه افزاي//ش نجوم//ي قيمتها اب//راز نگراني ميكردن//د اما چنين مش//كلي تاكنون در روند فروش بليت هواپيما رخ نداده است. از س//وي ديگر نگاهي به آم//ار موجود از پروازها و نحوه رضايت مسافران مهمترين مالكي اس//ت ك//ه براي س//نجش ميزان اثرگذاري آزادس//ازي ن//رخ بليتها وجود داشته باشد.

در تعطي//الت ن//وروز ك//ه اي//ام پيك مس//افرتهاي هوايي محس//وب ميشود افزايش قيمت در شرايطي كه نرخ بليتها شناور است، امري طبيعي است. اما آنچه اهمي//ت وي//ژهاي دارد اين اس//ت كه اين افزاي//ش قيمتها منطقي و متناس//ب با نوع پرواز باشد و از سوي ديگر طيفهاي قيمتي مختلف براس//اس كيفيت خدمات پروازي وجود داش//ته باشد. به طور مثال در اي//ام عيد براي يك پرواز به بندرعباس از 190 ت//ا 500 هزار تومان بليت وجود داش//ت. بر همين اساس مسافران با توان مالي مختلف امكان خريد بليت مورد نظر خود را داشتند. افزايش تقاضا در صنعت هوايي ب//ه گفته قائممقام مديرعامل ش//ركت فرودگاهه//ا و ناوب//ري هواي//ي اي//ران در نوروز69 در فرودگاه مهرآباد 6852 پرواز انجام و 830 هزار و 423 مس//افر اعزام و پذيرش ش//دند. در نوروز امسال نشست و برخاس//ت هواپيما در فرودگاه مهرآباد به رش//د 15 درصدي رسيده است. فرودگاه بينالمللي امام خمين//ي)ره( نيز با انجام 3913 پرواز به رشد 14 درصدي در آمار پروازي رسيد.

آزادسازي نرخ تعرفه خدمات فرودگاهي نيز از ديگر برنامههايي است كه در راستاي توسعه صنعت هوايي كشور در دستور كار قرار دارد. اين اقدام وابسته به تصميم دولت و س//ازمان هواپيمايي كشوري است و به گفته مديرعامل ش//ركت فرودگاهها باعث افزايش قيمت بليتها نخواهد شد.

در ش//رايطي كه مكانيس//م رقابت در بخ//ش فروش بلي//ت و ايرالينها در حال توسعه است، خدمات فرودگاهي و ناوبري هوايي به دليل وجود انحصار و تعرفههاي دولتي هنوز آزادس//ازي نشده و قرار است به صورت تدريجي آزاد شود.

براس//اس درخواس//ت دولت و سازمان هواپيمايي كش//وري، پس از آزادس//ازي نرخ بلي//ت هواپيم//ا، بايد آزادس//ازي يا واقعي ش//دن تعرفههاي فرودگاهي انجام ميشد و شركت فرودگاهها در اين زمينه پيش//نهاداتي را به شورايعالي هواپيمايي كشوري ارائه داده آزادسازي نرخ تعرفهها در اين بخش نيز در دس//تور كار ش//ورا و همچنين س//ازمان هواپيمايي كش//وري قرارگرفته است.

با آزادس//ازي تدريجي تمام بخشهاي صنعت هوايي از سوي ميتوان به افزايش كيفي//ت خدمات اميدوار بود و از س//وي ديگر ميتوان روي توان رقابت ايرالينهاي داخلي ب//راي رقابت به ايرالينهاي بزرگ منطق//ه حس//اب ك//رد. در ش//رايطي كه كش//ورهاي همسايه ايران بهترين خطوط پ//روازي جه//ان را در اختي//ار گرفته اند اي//ران با وجود برخ//ورداري از مزيتهاي نسبي خود بدون آزادسازي قيمت خدمات نميتواند در اين رقابت موفق باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.