مدير منطقه كرمان با مديركل پست استان ديدار كرد

Jahan e-Sanat - - News -

به پاس خدمت صادقانه از تمبر يادبود تصويرمدير منطقه كرمان روي مس رونمايي شد. بر اين اساس جعفر ساالري نسب با مديركل شركت ملي پست استان ديدار و گفتوگو كرد.

دراين ديدار ساالري نسب تعامل و همكاري اداره پست استان را در خصوص توزيع كاالبرگهاي قابل تمجيد دانست و از زحمات و همكاري مجموعه شركت ملي پست تقدير و تشكر كرد.

در اين ديدار كه با حضور جمعي از مسووالن دو شركت برگزار شد، اكبري، مديركل پس//ت استان نيز ضمن تقدير از شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي بيان داش//ت: شركت ملي پست با توجه به تصويب اساسنامه جديد و فراهم ساختن زيرساختهاي الكترونيكي و مالي در بخشهاي مختلف، با شيوههاي نوين و بروز آماده همكاري با شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه كرمان را دارد.

جعفر ساالري نسب نيز به ارتباط موثر با اداره پست استان تاكيد كرد و افزود: در راستاي خدمترساني به مردم شريف استان و تسهيل و سهولت در كارهاي شهروندان آماده تعامل بيش از پيش با ساير ادارات دولتي، مخصوصا اداره پست استان هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.