ثبتبيشاز52 ميليونتردددرمحورهايگيالن

Jahan e-Sanat - - News -

نازك كار، مدير كل راهداري و حملونقل و جادهاي گيالن با اعالم اين خبر افزود: طي ايام طرح نوروزي 25) اسفند 95 لغايت 15 فروردين ‪25 (96‬ ميليون و 293 هزار و 425 تردد در محورهاي استان ثبت شده كه محور آستانه- الهيجان با 812 هزار و 872 تردد ثبت شده، پرترددترين محور استان بوده است.

اين مقام مسوول افزود: طي اين مدت تعداد يك ميليون 368و هزار 688و وسيله نقليه وارد استان شدند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32درصد رشد داشته است و بيشترين ميزان ورودي به استان از طريق محور آزادراه قزوين- لوشان با 560 هزار 821و وسيله نقليه و پس از آن محور رامسر- چابكسر با305 هزار و81 وسيله نقليه بوده است. مدير كل راهداري و حملونقل جادهاي استان سپس گفت: در طرح نوروزي سالجاري، تعداد يك ميليون 260و هزار 546و وسيله نقليه از استان خارج شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته31 درصد رشد داشته و بيشترين ميزان خروجي از استان از طريق محور چابكسر- رامسر با 495 هزار 546و وسيله نقليه و پس از آن آزادراه لوشان- قزوين با714هزار 203و وسيله نقليه بوده است.

اين مقام مسوول در ادامه افزود: بيشترين ترافيك ورودي به استان طي اين مدت، در روز7 فروردينماه به ميزان58 هزار 812و وسيله نقليه بوده است. ضمنا11 فروردينماه با28 هزار 683و وسيله نقليه بيشترين ترافيك خروجي از استان را شاهد بوديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.