اولين جلسه شوراي عمومي اداري شهرستان قدس در سال69

Jahan e-Sanat - - News -

اولين جلسه شوراي عمومي اداري شهرستان قدس با حضور سيد مهدي محمدي فرماندار،محمدمحموديشاهنشيننمايندهمردمشهريار،مالردوقدسوسايرمسوالن شهرستان در سالن آمفي تئاتر مجتمع باقرالعلوم شهر قدس برگزار شد. سيدمهدي محمدي ضمن تبريك فرا رسيدن سال نو و آرزوي سالمتي مقام معظم رهبري و توفيق رجال سياسي و خدمتگزاران نظام مقدس اسالمي گفت: خدا را شاكرم كه در آغاز ماه رجب اولين جلسه شوراي اداري را در خدمت همكاران خود هستم. وي افزود: اميدواريم بتوانيم با همدلي و همانديشي اعضا و رييس شورا وظايف شهرستاني و استاني را به نحو احسن انجام دهيم. انشاءاهلل اين فرصت براي همه مبارك باشد.فرماندار شهرستان قدس ادامه داد: در اين جلسه تدوين و برنامهريزي در سال 96 را خواهيم داشت و در نظر داريم در سال 96 كه مزين به نام اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال است بتوانيم برنامهريزي مناسبيداشتهباشيم. درخصوصاقتصادمقاومتيدرسال59 دراداراتودستگاههايدولتي69 پروژهاجراييشدهودرسطحاستان تهران رتبه دوم را به ما اختصاص دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.