مسيرتبريز-تهران011 كيلومتركوتاهميشود

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- وزير راهوشهرسازي از بهرهبرداري فاز يك ايستگاه راهآهن ميانهبستانآباددرهفتهدولتسالجاريخبردادوگفت:همزمانبااينريلگذاري، عملياتاحداثايستگاههايراهآهنتركمنچاي،بستانآبادوتيكمهداشآغاز شده است و اميدواريم عمليات ريلگذاري ايستگاه بستانآباد را هم به صورت تكميليداشتهباشيم.

عباس آخوندي در مراسم آغاز عمليات اجرايي ايستگاه راهآهن بستانآباد و شروع عمليات اجرايي ايستگاههاي بستانآباد- تيكمه داش- تركمنچاي در گفتوگو با خبرنگاران گفت: در آستانه والدت حضرت امير، اين افتخار را داريم كه ريلگذاري محور ميانه – تبريز را رسما اعالم كنيم.

وي گف//ت: در ح//ال حاضر براي رفتن از تهران به تبريز417 كيلومتر طي ميشود و بايد براي عبور از اين مسير از سمت مراغه گذشت اما با اين ريلگذاريمسيرتهران-تبريزبه006 كيلومتركاهشمييابدواميدواريم اين ريلگذاري براي مردم تبريز و مسافراني كه در اين منطقه تردد دارند مطلوب واقع شود. وزير راهوشهرسازي با اشاره به اينكه طول ريلگذاري502 كيلومتراست،گفت:مااينمحوررادرسهفازاجراميكنيم،فازيككهازميانه به بستانآباد است خوشبختانه عمليات زيرسازي آن انجام شده و همچنين ريلگذاري نيز در حال انجام است. وي ادامه داد: طبق قراري كه با پيمانكار داريم مقرر شده اين فاز در هفته دولت به بهرهبرداري برسد.

آخونديگفت:همزمانبااينريلگذاريانجامعملياتاحداثايستگاههاي راهآهنتركمنچاي،بستانآبادوتيكمهداشآغازشدهاستواميدواريمعمليات ريلگذاريايستگاهبستانآبادراهمبهصورتتكميليداشتهباشيم.

وزيرراهوشهرسازيگفت:برنامهبعديايناستكهريلگذاريفاز2 اين قطعهتاتبريزانجامشودواميدواريمتاسال79 اينكاربهانجامبرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.