اجرايبيشاز71 هزاركيلومترخطتغذيهوشبكهگازدرمازندران

Jahan e-Sanat - - News -

محمداسماعيلابراهيمزاده،مديرعاملشركتگازاستاندرجمعپيمانكارانگازگفت: به منظور توسعه شبكه گازرساني و پوشش جامع مناطق مختلف شهري و روستايي استان،بيشاز0511 كيلومترشبكهوخطوطتغذيهگازدرسطحايناستاندرسال گذشته اجرا شده است كه 150 كيلومتر آن در بخش شهري و هزار كيلومتر آن در بخشروستاييبودهاست.ويبااشارهبهاينكهپيمانكاران،بازواناجراييشركتمحسوب ميشوند، اظهار داشت: مديريت شركت به رابطه برد، برد و تعامل بيشتر با پيمانكاران معتقد است و به طور حتم زماني ارتباط دو سويه نتيجه بخش و مؤثر است كه انتظارات به خوبي برآورده شود. مديرعامل شركت گاز مازندران با اشاره به خصوصيات الزم براي پيمانكاران شركت گاز اين استان تصريح كرد: از آنجايي كه پيمانكاران بايد به استانداردهاي شركت ملزم باشند، دستورالعملها و ايمني پروژه را در دستور كار خود قرار دهند.وي با اشاره به نهضت گازرساني در مازندران اظهار كرد: اقدامات جهادي در پروژه عظيم گازرساني به مناطق محروم در دولت تدبير و اميد، مصداق عيني مديريت مبتني بر آموزههاي اسالمي و اتكاي به درون است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.