توسعهديپلماسيشهرياصفهانوسنگاپورضرورياست

Jahan e-Sanat - - News -

مهدي جمالينژاد در ديدار با مشاور وزير در امور خارجه و وزارت دفاع سنگاپور و هيات همراه وي با اشاره به اينكه اصفهان بزرگترين و تاريخيترين كالنشهر بين هشت كالنشهر ايران است، اظهار داشت: اين شهر در طول تاريخ مهد اتفاقات بزرگ در كشور بوده و در بازهاي از زمان حاكميت منطقه بسيار وسيعي از آسياي ميانه را برعهده داشته است. وي با اشاره به اينكه اصفهان در دوران مختلف تاريخي از جمله آل بويه، سلجوقيه و صفويه پايتخت كشور ايران بوده است، اضافه كرد: بسياري از آثار تاريخي كه امروز در سطح شهر اصفهان مشاهده ميشود متعلق به دوران صفويه است ضمن اينكه در گوشه و كنار اين شهر نيز آثار زيادي از دوران مختلف تاريخي مشاهده ميشود. جمالينژاد با اشاره به اينكه با خواهرخواندگي اصفهان و سنگاپور و ايجاد ديپلماسي شهري ميتوان به توسعه روابط دو كشور ايران و سنگاپور در ديگر بخشها نيز كمك كرد، افزود: در واقع ديپلماسي شهري پيش زمينهاي براي ديپلماسيهاي رسمي بين دو كشور است. وي همچنين به لزوم استفاده از ظرفيتهاي علم و فناوري در سنگاپور اشاره كرد و گفت: ما همه توان خود را براي بهرهبرداري از تحوالت ايجاد شده در سنگاپور به كار خواهيم گرفت. شهردار اصفهان تصريح كرد: همچنين توجه به تبادالت فرهنگي بين اصفهان و سنگاپور ميتواند بستري مناسب براي توسعه روابط اجتماعي، اقتصادي و بازرگاني دو كشور ايران و سنگاپور باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.