با شفافسازي معاون عمليات فرابورس؛ تغيير مقررات بازار پايه تكذيب شد

Jahan e-Sanat - - News - فرابورس تحليل

گروه بورس- معاون عمليات و نظارت بازار ش//ركت فرابورس با بيان اينكه هيچگونه تغيير جدي//دي در مقررات بازار پايه رخ نداده اس//ت، گفت: معام//الت در اين ب//ازار همانند روزهاي قبل انجام ميشود. بهنام محسني به شرايط راه اندازي تابلو ب در بازار پايه اش//اره كرد و گفت: پس از تصويب دستورالعمل جديد در خصوص ش//رايط درج و نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در بازار پايه ايران در تاريخ 28 ارديبهش//ت 95 توسط هياتمديره سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين در راستاي اجراي مصوبه كميته درج فرابورس ايران، در اواخر س//ال گذشته همزمان با بازگشايي بالغ بر 130 نماد معامالتي در بازار پايه جديد فرابورس ايران، راهاندازي »تابلوي پايه ب« در فرابورس انجام شد. به گفته وي، پس از راهاندازي بازار پايه جديد در اواخر سال گذشته، تسهيالتي در نحوه انجام معامالت در تابلو پايه ب صورت گرفته كه از آن جمله ميتوان به امكان دسترسي مستقيم تمامي معاملهگران برخط به سامانه معامالتي آن بازار اشاره كرد.

مرحله پيشگش/ايش و دامنه نوسان قيمتي

محس//ني با بيان اينكه دادوس//تد س//هام و حقتقدم خريد سهام در اين تابلو همانند اعالم قبلي با انجام دو مرحله حراج ناپيوس//ته صورت ميگيرد، اشاره كرد: دامنه نوسان روزانه قيمت در اين تابلو به ميزان 10 درصد است. وي در تشريح اين موضوع گفت: روند معامالت در تابلو پايه ب به اين صورت خواهد بود كه از س//اعت 8:30 تا 9:00 صبح مرحله پيشگشايش با دامنه نوسان قيمتي حداكثر 10 درصدي انجام شده و سپس راس ساعت 9:00 مرحله گشايش به روش حراج ناپيوسته صورت ميگيرد. مرحله حراج پيوسته نيز از س//اعت 9:00 ت//ا 12:00 و دومين مرحله پيشگشايش از ساعت 12:00 تا 12:30 خواهد بود و در نهايت مرحله گش//ايش به روش حراج ناپيوس//ته راس س//اعت 12:30 انجام ميشود. وي عنوان كرد: با كاهش محدوديتهاي اعمال شده بر معامالت نمادهاي بازار پايه، تاييد يا عدم تاييد سفارشهاي تطبيق يافته كه پيشتر، قبل از انجام معامالت توسط ناظر بازار انجام ميشد، حذف شده و در اين ميان مرحله نظارت بر نحوه انج//ام معامالت در تابلو پايه ب و تصميمگيري در خصوص تاييد يا عدم تاييد معامالت همانند معامالت خرد در ساير بازارهاي فرابورس به بعد از انجاممعامالتموكولشدهاست.محسنيباتاكيد بر اين موض//وع كه موارد فوق از زمان راهاندازي بازار پايه جديد در اواخر سال گذشته در سامانه معامالتي اعمال شده است، در خصوص معامالت روز چهارشنبه در »تابلوي پايه ب« نيز اشاره كرد: از روز چهارشنبه هفته گذشته و به منظور افزايش آگاهيسهامدارانوسرمايهگذارانمحترم،پيغامي در خصوص شرايط هر يك از ناشران درج شده در »تابلوي پايه ب« در صفحه اطالعات مربوط به هر نماد معامالتي نمايش داده ميشود كه شرايط درج هر يك از شركتهاي مورد اشاره را مجددا تاكيد ميكند. به گفته وي بر اين اساس، برخي از نمادهاي معامالتي در تابلو پايه ب، در صورت احراز شرايط الزم قابل ابقا در تابلوي »پايه ب« هستند و برخي ديگر، در صورت عدم احراز شرايط الزم به تابلوي پايه ج منتقل ميشوند. زماننقلوانتقالشركتها محسنيدراينخصوصاظهاركرد:چهارشنبه هفته گذشته هيچ نقلوانتقالي از تابلو پايه ب به تابلو پايه ج انجام نشد و تمامي نمادهاي معامالتي مذكور همانند قبل در تابلو پايه ب قابل معامله هستند اما اين موضوع صرفا به منظور فراهم كردن فرصتي برابر براي تمامي ش//ركتهاي بازار پايه براي تطبيق شرايط خود با مفاد دستورالعملهاي مربوطه، انجام شده و نمادهاي معامالتي مذكور صرفاتاتاريخ13 مرداد69 درتابلويپايهبقابل معامله هستند كه در صورت عدم تطبيق شرايط برخي از شركتهاي درج شده در تابلو پايه ب با مفاد دستورالعملها و مصوبات مربوطه، از تاريخ 31 مرداد 96 به تابلو پايه ج منتقل خواهند شد. محسني با بيان اينكه پس از انتقال نمادهاي ذكر ش//ده به تابلو پايه ج، معامالت در آن تابلو صرفا سه روز در هر هفته قابل انجام خواهد بود، اضافه كرد: معامالت نمادهاي مذكور پس از اجراي حراج تك قيمتي، با قيمت ثابت كشف شده و بر اساس قيمت نظري گشايش در حراج ناپيوسته قبلي قابل انجام است و امكان نوسان قيمت در طول جلسه معامالتي وجود نخواهد داشت. تصميممنطقي محسني ضمن تاكيد مجدد بر صبر و حوصله س//هامداران و معاملهگران، از آنها خواست تا به صورت آگاهانه و با هوشياري الزم در اكوسيستم جديد بازار پايه نسبت به اتخاذ تصميمات منطقي و نمايش رفتارهاي عقاليي اهتمام بورزند. به گفته وي، مواردي جهت برررسي بيشتر در معامالت در خصوص دس//تكاري قيم//ت و اقداماتي كه نوعا منجر به ايجاد ظاهري گمراهكننده از روند معامالت اوراق بهادار يا ايجاد قيمتهاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار ش//ده به كميته رس//يدگي به تخلفات سازمان ارجاع شده است. شيوهمعامالت بنابراي//ن گزارش، معامالت در بازار پايه در سه تابلوي مجزا به نامهاي »پايه الف«، »پايه ب« و »پاي//ه ج« قابل انجام اس//ت. معامالت س//هام و حقتقدم خريد س//هام تش//كلهاي خودانتظ//ام و نهادهاي مال//ي داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار از قبيل بورسها و شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه در تابلو »پايه الف« پس از پذيرش توس//ط هيات پذيرش اوراق به//ادار فرابورس امكانپذير است. در اين ميان معامالت سهام و حقتقدم خريد س//هام س//اير ش//ركتهاي درج ش//ده در بازار پايه، براس//اس فاكتورهاي افش//اي اطالعات و ضريب نقدش//وندگي آن شركتهاست كه مصوبه كميته درج فرابورس در خصوص طبقهبندي شركتهاي مذكور نيز در سايت فرابورس اطالعرساني شده است. بر اين اساس، شركتهايي كه صورتهاي مالي خود را متناسب با الزامات دستورالعمل اجرايي افش//اي اطالعات ش//ركتهاي ثبت شده نزد س//ازمان بورس از طريق سامانه كدال منتشر نكردهاند و زمان زيادي از مدت مقرر گذش//ته است با تشخيص هيات پذيرش يا كميته درج فرابورس به تابلو »پايه ج« منتقل ميش//وند. همچنين ديگر ش//رايطي كه زمينهساز انتقال ش//ركتها به اين تابلو ميش//ود، ش//امل اين موارد است كه اگر ضريب نقدشوندگي شركت در دوره مالي مورد رسيدگي كمتر از 10 درصد باش//د و در صورتي كه حسابرس در خصوص صورتهاي مالي ش//ركت اظهار نظر نكرده يا اظهار نظر مردود داده است و همچنين تعداد دفعات تاخير شركت در ارائه صورتهاي مالي زياد باشد حس//ب تشخيص هيات پذيرش يا كميته درج فرابورس، اين دس//ته از شركتها نيز به تابلوي »پايه ج« منتقل ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.