شرط عميق شدن بازار سرمايه

Jahan e-Sanat - - News -

به گفته يك تحليلگر بازار سرمايه، توج//ه به بازار س//رمايه و نقش موثر آن در رش//د اقتصاد كش//ور، عاملي اثرگ//ذار بر موفقي//ت و نقطه عطفي در كارنامه اقتصادي دولتهاس//ت. محمدعل//ي ش//هدايي در گفتوگو با س//نا، يكسانس//ازي نرخ ارز را از جمله برنامههاي كليدي و اثربخش دولت در حوزه بازار سرمايه خواند و گف//ت: يك//ي از برنامههاي دولت در حوزه اقتصادي، بحث آزادسازي نرخ ارز اس//ت و با اجرايي شدن اين كار برخي رانتهايي ك//ه در بازار وجود دارد، از مي//ان خواه//د رفت. وي در اين خصوص ادامه داد: طبيعي است در يكسانسازي نرخ ارز، قيمت ارز به صورت موقت افزايش خواهد يافت. از آنجايي كه قريب به اتفاق شركتها، ب//ه طور مس//تقيم يا غيرمس//تقيم شركتهاي ارزبر هستند و محصول نهايي آنها به ش//دت متاثر از نرخ ارز است، افزايش نرخ ارز سبب باال رفتن بهاي تمام شده كاالهاي آنها خواهد ش//د. به ط//ور طبيعي اي//ن موضوع سبب افزايش سطح عمومي قيمتها ميشود. شهدايي افزايش قيمت ارز به سبب يكسانسازي نرخ ارز را براي برخي از شركتها سودآور تلقي كرد و ابراز داشت: اما در مورد شركتهايي كه ارزآور هستند مانند شركتهاي معدني و پتروشيمي، افزايش نرخ ارز از مزيتهايي برخوردار است و سبب افزايش س//ودآوري آنها ميشود. اين تحليلگر بازار سرمايه تسهيل مراودات ارزي را از جمله مزاياي يكسانسازي ن//رخ ارز دانس//ت و عنوان ك//رد: با يكسانسازي نرخ ارز، مراودات ارزي تس//هيل ميش//ود چراكه بدون آن مشكل تعامل ارزي با دنيا باقي برجا ميماند. ب//ه گفته وي، نياز به ايجاد بازار مش//تقه ارز در اقتصاد كش//ور كام//ال محس//وس اس//ت و از طريق بازار مش//تقه ارز است كه شركتها ميتوانن//د ارزهاي خود را هج كنند. به س//خني ديگر از طري//ق اين بازار منس//جم اس//ت كه آن//ان ميتوانند در مقاب//ل نوس//انات آت//ي از طريق آپش//نهاي مختلف، نوسانات ارز را براي خود تعديل كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.