ركوردشكني آيفكس بعد از 3 سال

Jahan e-Sanat - - News -

ش//اخص فرابورس معامالت روز گذش//ته را در ارتفاع 890 واحدي به پايان رس//اند تا به اين ترتيب به باالتري//ن حد خود طي س//ه س//ال اخير برسد. روز گذشته 19 فروردين ماه در مجم//وع بازارهاي معامالتي فراب//ورس ش//اهد دادوس//تد 272 ميلي//ون و 84 ه//زار ورقه به ارزش افزون بر يك ه//زار و 397 ميليارد ريال بوديم كه اين حجم از معامالت در بي//ش از 38 ه//زار دفعه صورت گرفت. در اين مي//ان بيش از 139 ميلي//ون ورقه معادل نيمي از حجم معامالت كل به ارزش 448 ميليارد ريال در بازارهاي اول و دوم دس//ت به دست ش//د كه نماد »بهپاك« با نقلوانتقال نزديك به 12 هزار ورقه به ارزش بي//ش از 60 ميليارد ريال در ص//در اين بازارها به لحاظ حجم و ارزش معامالتي ايستاد همچنين نمادهاي »قش//ير« و »خفناور« به ترتيب از گروههاي قند، شكر، خودرو و س//اخت قطعات بيشترين افزايش قيمت//ي را تجربه كردند و در مقابل نماده//اي »كيمي//ا« و »قچار« در صدر جدول بيشترين كاهش قيمت قرار گرفتند. اوراق تسهيالت مسكن بهمنماه 95 روز گذشته با بيشترين قيمت نس//بت به ساير تسهها يعني 723 هزار ريال و تسه ارديبهشت49 نيز با كمتري//ن قيمت معادل 673 هزار ريال خريدوفروش ش//دند. اين در حالي اس//ت كه اوراق تسهيالت مس//كن اس//فندماه59 به بيشترين مي//زان حج//م و ارزش معامالت//ي دست يافتند. نتيجه نقلوانتقالهاي صورتگرفته در بازار اوراق با درآمد ثابت نيز دادوس//تد بي//ش از 461 ه//زار ورقه به ارزش//ي بالغ بر 450 ميليارد ريال بود و در تابلوي ETF ها نيز بي//ش از 23 ميليون ورقه به ارزش 361 ميليارد ريال مبادله شد كه نماد »اعتماد« بيش//ترين حجم و ارزش را در مي//ان صندوقه//اي سرمايهگذاري قابل معامله به دست آورد. در مجموع بازارهاي الف، ب و پايه ج نيز بيش از 109 ميليون ورقه به ارزش 103 ميليارد و 79 ميليون ريال دادوستد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.