پيشبيني سود 2000 ريالي »آپ«

Jahan e-Sanat - - News -

»آپ«پيشبينيدرآمدهرسهمسالماليمنتهيبه03 اسفندماه59 را با سرمايه يك هزار ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده اعالم كرد. آسان پرداخت پرشين پيشبيني سود هر سهم سال مالي 95 را مبلغ دو هزار و سه ريال اعالم كرده است كه نسبت به EPS سال گذشته معادل 20 درصد افزايش نشان ميدهد. پيشبيني درآمد آسان پرداخت پرشين درسالمالي59 درمقايسهباسالماليگذشتهشاملافزايش63 درصدي فروش خالص و درآمد ارائه خدمات، افزايش 34 درصدي سود ناخالص، افزايش75 درصديسودعملياتيوافزايش85 درصديسودخالصاست. »آپ« سود خالص در سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 95 را مبلغ يك هزار و 264 ميليارد و 887 ميليون ريال برآورد كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.