پوشش07 درصديپيشبيني»خشرق«

Jahan e-Sanat - - News -

»خشرق« پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 95 را با س//رمايه 315 ميليارد ريال به صورت حسابرسيش//ده، منتشر كرد.

الكتريك خودرو شرق سود هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 95 را مبلغ 10 ريال برآورد و اعالم كرد طي دوره 9 ماهه اين س//ال مالي با شناس//ايي هفت ريال سود به ازاي هر سهم معادل 70 درصد از پيشبينيهايش را پوشش داده است. همچنين »خشرق« سود خالص دوره 9 ماهه منتهي به 30 آذرماه 95 را مبلغ دو ميليارد و 268 ميليون ريال اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.