کارشناسان بر اصالح زیرساختهای اقتصادی تاکید کردند؛ ناسازگاری تجارت خارجی با اهداف توسعه

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بازرگانی- در حالی که توجه به تجارت خارجی و صادرات یکی از عوامل مهم پیش//رفت کش//ور به شمار میرود و پتانس//یل زیادی برای اشتغالزایی دارد اما تاکنون برنامهریزیهای دقیق و مناسبی در این حوزه صورت نگرفته است و در دولت یازدهم نیز با وجود اینکه شاهد رفع برخی موانع اقتصادی هستیم اما به طور کلی و با توجه به پسابرجام، منابع نفتی کشور و همچنین کارنامه تاجران بخشخصوصی، آم//ار مربوط به تجارت خارجی هنوز با می//زان قابل قبول فاصله زیادی دارد. این در حالی اس//ت که همواره شاهد وعده و وعیدهای فراوان مس//ووالن در خصوص مبارزه ب//ا واردات غیرقانونی، حمایت از صادرکنندگان و ارائه تسهیالت ویژه به تولید و همچنین پیشبینی دستیابی به اعداد و ارقامی برای صادرات هستیم که حتی با وجود صادرات عظیم نفتی، همچنان دستیابی به چنین ارقامی میسر نمیشود چراکه به گفته صاحبنظ//ران، با وجود تالشهای دولت برای رشد اقتصادی هنوز برنامه مشخص و درستی برای افزایش صادرات غیرنفتی و همچنین جذب سرمایهگذاری خارجی تدوین نشده است. در این میان آنطور که انتظار میرفت، از س//وی دولت به بخشخصوصیفضادادهنشدهو هنوزشاهددخالت به جای نظارت در امور اقتصادی هستیم.

فاصل/هآمارتجارتخارج/یباکارنامه تاجران

در همین راستا رییس مجمع واردات ایران با اشاره به ساختار ناسازگار تجارت خارجی کشور با اهدافی که برای توسعه ترسیم میشود، گفت: باید برنامهریزیهای اقتصادی و عملکرد سازمانهای دستاندرکار تولید و تجارت، به گونهای باشد که با هدفگذاریهای تعریف شده و اسناد باالدستی، سازگار باشد.

علیرضا مناقبی، حفظ وضع موجود را اولویت بنگاهه//ای اقتصادی غیردولتی دانس//ت و گفت: تجارت خارجی، پتانسیل زیادی برای اشتغالزایی جوانان دارد.

ویبااشارهبهحجم78میلیارددالریتجارت خارجی در س//ال گذش//ته ادامه داد: درصد قابل توجه//ی از این آمار، مربوط ب//ه میعانات گازی و محصوالت پتروشیمیها اس//ت و میان این آمار با کارنامه بخشخصوصی فعال در عرصه تجارت خارجی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد.

مناقبیاضافهکرد:هرچندحجمتجارتخارجی در سال گذشته، بیش از سه میلیارد دالر بزرگتر ش//ده ولی واقعیت ملموس این است که در سال 95 وضعیت بنگاههای اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، چندان مناسب نبود، به طوری که چرخش مثبتی در سیاستهای تعدیل نیروی انسانی در بنگاههای اقتصادی اتفاق نیفتاد.

به گفته وی، فعاالن اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، برنامه خاصی برای طرحهای توسعهای در پیش نگرفتند و اغلب حفظ وضعیت موجود، کاهش ریسک سرمایهگذاری، فرار از ورشکستگی و مرگ اقتصادی را مقدم بر ورود به فازهای توسعهای برمیشمردند و در خوشبینانهترین حالت، صرفا به مطالعه برای گسترش فعالیتها اقدام کردند.

وی ادامه داد: تجارت خارجی، این پتانسیل را دارد که بخش قابل توجهی از بار اشتغالزایی جوانان رابرعهدهبگیرد،بهشرطآنکهجلویمانعتراشیهای روزمره که از سوی کسانی که اقتصاد مقاومتی را تفسیر به رای میکنند، گرفته شود.

اقتصادمقاومتیبهمعنایانزوایتجاری نیست

به گفته مناقبی، کسانی که اقتصاد مقاومتی را به معنای بستن مرزهای کشور و انزوای اقتصادی و تجاری تعبیر میکنند، نه تنها چیزی از اقتصاد مقاومتی درک نکردهاند، بلکه دقیقا مخالف جهت اقتصاد مقاومتی پیش میروند.

رییس مجمع واردات اضافه کرد: اگر تاسیس و راهاندازی بنگاههای کوچک را یکی از راهکارهای مقابله با بیکاری بدانیم، بیشک تجارت خارجی، حائ//ز یکی از بزرگتری//ن ظرفیتها برای جذب جوانان و ایجاد شغل اس//ت.وی ادامه داد: فضای کسب و کار و قوانین و مقررات حاکم بر آن، باید در جهت تسهیل ایجاد بنگاههای کوچک در عرصه تجارت خارجی باشد اما مانع تراشیها در این حوزه آنقدر زیاد است که فعالیت و سرمایهگذاری در آن را، از جذابیت تهی کرده است.

به گفته این کارش//ناس اقتصادی، برای غلبه بر موج بیکاری در کشور، فضای کسب و کار باید به س//مت مدلهای کارآم//د و نوین برای جذب جوانان س//وق داده شود و البته تجربه نشان داده که تجارت خارجی، جذابیت بس//یار زیادی برای جوانان ایرانی دارد.

رییسمجمعوارداتهشدارداد:عدمپاسخگویی به میل جوانان به فعالیت قانونی و تحت نظارت در حوزه تجارت خارجی، بدون تردید به دامن زدن به فعالیتهای زیرزمینی و قاچاق، منجر خواهد شد.

ویتوصیهکرد:بایدیکبازنگریکلیدرقوانین و مقررات صورت پذیرد و به طور جدی، مانع تراشی برای کس//ب و کار باید جرم تلقی و از هر حرکت قانونی، برای راهاندازی کسب و کارهای کوچک در حوزه تجارت خارجی باید حمایت شود. ناهماهنگیدرحوزهاقتصادی همچنینعضوهیاترییسهکمیسیوناقتصادی مجلس گفت: با وجود موانع بسیاری که در مسیر بخشخصوصی قرار دادهایم، هیچ سرمایهگذاری حاض//ر به ورود به این عرصه نیس//ت مگر اینکه از ش//رایط وی//ژهای برخ//وردار باش//د و بداند که س//ود آن تضمین ش//ده و در آینده دچار مشکل نخواهد شد.

حسن حسینی شاهرودی ناهماهنگی میان اعضای تی//م اقتص//ادی دول//ت را بزرگترین آس//یبی دانست که دولت در حوزه اقتصادی با آن مواجه است.

وی با اشاره به زمینه سازی دولت برای فعالیت بخشخصوصی در اقتصاد کشور گفت: باید فضای فعالیت و س//رمایهگذاری را برای بخشخصوصی بیش از گذشته آماده کنیم.

نمایندهمردمشاهرودومیامیدرمجلستصریح کرد: پس از غیرفعال ش//دن بسیاری از واحدهای تولی//دی، اگر تالش میکردیم واحدهای تعطیل ش//ده را فعال کنیم، مشکل بیکاری در کشور تا حدود زیادی حل و به تبع آن بسیاری از مشکالت دیگری که رکود اقتصادی در کش//ور ایجاد کرده بود، مرتفع میشد.

تش/ویق واردکنن/دگان ب/ه ج/ای صادرکنندگان

حسینی شاهرودی همچنین با اشاره به اینکه تاکنون اراده مس//ووالن این بوده که واردات کاال داشته باشیم، خاطرنشان کرد: حتی در این میان نه تنها ارادهای ب//رای جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق به کشور نیست بلکه گاهی اوقات احساس میشود که افراد متخلف و کسانی که واردات بی رویه کاال انجام میدهند، تشویق میشوند چراکه ب//رای آنها ورود به امر واردات بیش//تر از صادرات ارزش افزوده دارد.

وی با بیان اینکه اراده کمتری برای حمایت از صادرات، تولید و رونق در حوزه اقتصادی مشاهده میشود،تاکید کرد: گاهی اوقات شاهد مخالفتها و مغایرتهاییدرمواضعتیماقتصادیدولتهستیم که یکدیگر را متهم میکنند؛در حالی که همه آنها در ی//ک دولت و زیر یک پرچم هس//تند و با یک سیاستفعالیتمیکنند.

عضوکمیس//یون اقتصادی مجل//س در ادامه خاطرنشانکرد:درهمینزمینهشاهدمغایرتهایی در حوزه گمرک، صنعت و بانکها هستیم به طوری که با برخی لوایحی که به مجلس میآید، در پس پرده مخالفتهایی صورت میگیرد. صادرات، ارزآوری چندانی نداشت در این میان حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به آمار تجارت خارجی کشور اظهار کرد: در سال 95 صادرات غیر نفتی به لحاظ وزنی با افزایش مواجه ب//وده اما به دلیل کاهش ارزش کاالهای صادراتی، ارزآوری چندانی عائد کش//ور نشده است.

وی در واکن//ش به این موض//وع که برجام تا چهان//دازه بر روند صادرات و واردات کش//ور تاثیر گذاشته اس//ت، گفت: افزایش صادرات غیرنفتی س//بب شد تا ش//اهد تراز تجاری مثبتی باشیم و صادرات میعانات گازی فعال تامینکننده نیازهای رسمی کشور است.

وی ادامه داد: روزی 600 هزار بشکه میتوانیم صادرات میعانات گازی داشته باشیم که قریب به 30 میلیون دالر بوده و ساالنه رقمی بالغ بر هشت میلیارد دالر س//رمایه ناش//ی از این صادرات عائد کشور میشود.

حس//ینی در بخش دیگری از س//خنانش لغو تحریمه//ای مربوط ب//ه بیمه و کش//تیرانی را از پیامدهای مثبت برجام برشمرد و افزود: تحقق این عوامل سبب شد تا مسایل مربوط به حملونقل سهلتر ش//ود و این امر بر روند صادرات و واردات کشور تاثیر گذاشته است.

وی با اشاره به عمده اقالم صادراتی غیر نفتی کشور عنوان کرد: صادرات غیر نفتی در سه گروه کاالهای صنعتی، فرآوردههای نفتی و محصوالت کش//اورزی و معدنی تقسیم میشوند که در سال گذشته شاهد افزایش این اقالم بودهایم.

عض//و اتاق بازرگانی ایران ادام//ه داد: به دلیل کاهشارزشکاالهایصادراتی،افزایش9 درصدی صادرات آثار خود را آنطور که انتظار میرفت نشان ن//داد، چراکه ارز آوری بر افزایش وزنی صادرات از اهمیت باالیی برخوردار است.

وی در خصوص تاثیر اشتغالزایی بر این بخش عنوان کرد: در س//ال 95 مجموع صادرات نفتی و غیرنفتیکشورقریببه09 ملیارددالربودهواین درحالیاستکهمجموعوارداتکشور05 میلیارد دالر برآرود شده که این عوامل زمینه را برای رشد اقتصادی کشور فراهم کرده است.

حسینیبابیاناینکهبایکدرصدرشداقتصادی زمینهبرای001 هزارفرصتشغلیایجادمیشود، گف//ت: به دنبال لغو تحریمها و با توجه به رش//د اقتصادی 6/7 درصدی سال 59، زمینه برای 760 هزار فرصت شغلی در کشور فراهم شده بود.

درحالیکهبایدبرنامهریزیهایاقتصادیوعملکردسازمانهایدستاندرکار تولید و تجارت در کشور به گونه ای باشد که با هدفگذاری های تعریف شده و اسناد باالدستی، سازگار باشد اما در حال حاضر ساختار تجارت خارجی کشور با هدف هایی که برای توسعه ترسیم می شود، ناسازگار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.