آینده مبهم صادرات فرش با تولید بیکیفیت

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- پس از برجام ایران توانست مجددا ظرفیتهای صادراتی بازار آمریکا را فعال کند اما در حال حاضر تقاضا در بازار آمریکا به خاطر سلیقه طراحان داخلی و موجی که به وجود آمده، به سمت فرشهایی نهچندان باکیفیت و با بافت ضعیف رفته که بسیاری از تجار ایرانی نیز با تبعیت از این موج تقاضا اقدام به ارسال این نوع فرش به بازار آمریکا میکنند. این در حالی است که به اعتقاد رییس کمیسیون توسعه صادرات، تبعیت از تقاضای فرش بیکیفیت، به آینده فرش ایرانی در بازار آمریکا آسیب خواهد زد.

رضی میری در این خصوص اظهار کرد: شاید در بازاری تصمیم بگیرند که گونی را به عنوان زیرانداز انتخاب کنند. آیا ما باید فرش اصیل ایرانی را با کیفیت گونی عرضه کنیم؟ مشخص است که با فروکش کردن این موج عمال بازار ایران نیز مخدوش خواهد شد و تداوم این صادرات بیکیفیت به آینده بازار فرش ایران لطمه میزند.

ویدربارهوضعیتصادراتفرشدرسالگذشتهگفت:تنهاتغییریکه دربازارفرشدرسال5931 ایجادشد،حصولبرجاموبازگشتبازارآمریکا به بازار صادراتی ایران بود که توانست رقم نهچندان چشمگیری را که البته در این شرایط نامناسب هم غنیمت است، به صادرکنندگان فرش تزریق کند اما در مجموع میتوان گفت اتفاق شاخص دیگری در حوزه صادرات فرش به وقوع نپیوست.

وی با بیان اینکه آمارهایی که گمرک از بازار فرش وارد میکند، چندان مورد استناد نیست، اظهار کرد: بازار فرش به گونهای است که در بسیاری از مواقع حجم قابل توجهی از فرشهای نفیس و دستباف به فروشگاهها و نمایش//گاههای کشورها و بازارهای هدف ارسال میشود و از آنجایی که فرش یک کاالی سرمایهای است، در مواردی بخشی از کاالی ارسالشده به مبدا برمیگردد تا به صورت فروشگاهی یا نمایشگاهی در دیگر بازارها به فروش گذاشته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.