مکانیسمجدیدبرایپرداختمطالباتکشاورزان

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- با اینکه مصوبه دولتی، مجوز خرید تضمینی گندم را از ابتدای فروردینماه امسال صادر کرده بود اما به صورت رسمی خرید این محصول استراتژیک از41 فروردینماه آغاز شد و تاکنون حدود001 هزار تن گندم از استانهای سیستانوبلوچستان، کرمان و هرمزگان خریداری شده است. معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی با اعالم این خبر اظهار کرد: امسالسیستمومکانیسمجدیدیبرایپرداختمطالباتکشاورزانگندمکار در نظر گرفته شده تا به گونهای باشد که آنها بتوانند بهای محصولشان را در دو مرحله دریافت کنند یعنی نیمی از بهای محصول خود را هنگام تحویل گندم به دولت دریافت میکنند و مابقی آن را در اسرع وقت به حسابشان واریز خواهیم کرد.

حس//ن عباسیمعروفان افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و وضعیت تولید گندم به نظر میرسد امسال میزان خرید تضمینی این محصول مانند سال گذشته باشد و بتوانیم به حدود 11 میلیون تن رکورد سال گذشته برسیم.

معاونبازرگانیداخلیشرکتبازرگانیدولتیادامهداد:برایتامینمنابع مالی و پرداخت مطالبات کشاورزان چهار مسیر تعیین شده که میتوان به درآمد شرکت بازرگانی دولتی از محل فروش محصوالتی مانند گندم که ماهانهبهحدود005 میلیاردتومانمیرسداشارهکرد.البتهدرکناراینمنبع تامین مالی تسهیالت بانکی، یارانه مصوبه دولتی به نام یارانه نان و فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه به صورت اوراق سلف و اوراق قرضه دیگر منابع تامین مالی برای پرداخت مطالبات کشاورزان هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.