کاهش قیمت جهانی مواد غذایی

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- با اینکه قیمت مواد غذایی در ایران روز به روز در حال افزایش است اماتازهترینگزارشسازمانخوارباروکشاورزیمللمتحد)فائو(درخصوص قیمت جهانی مواد غذایی حاکی از آن است که قیمت جهانی مواد غذایی در ماهگذشتهمیالدی،8/2 درصدکاهشیافتهاست.

س//ازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد)فائو( در تازهترین گزارش خود اعالم کرد: قیمت جهانی مواد غذایی در ماه گذشته میالدی یعنی مارس، با کاهش روبهرو شد این در حالی است که قیمت مواد غذایی در ماه فوریه سالجاری میالدی هم به بیشترین رقم در دو سال اخیر رسیده بود.

همچنین علت اصلی کاهش بهای جهانی موادغذایی، به فراوانی عرضه و انتظار باالی برداشت محصوالت کشاورزی در تابستان برمیگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.