متوسط بارشهاي كشور در 6 ماه گذشته به 202 ميليمتر رسيد؛ باران، پايان بحران نيست

Jahan e-Sanat - - News -

با وجود اينكه سال 96 با بارانهاي خوبي همراه شد اما همچنان بحران آب بر كشور سايه گسترده است كه همين مس//اله نيز موجب شده مسووالن آبي مبالغ ميلي//اردي را براي گذر از بيآبي تابستان درنظر بگيرند.

مطابقجداولآماريشركتمديريت منابع آب ايران، متوسط بارشهاي كشور از آغاز سال آبي ‪95 -96‬ تا روز جمعه به 202 ميليمتر رسيد.

بنا بر جداول آماري يادشده، ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر 95 تا روز جمعه، هجدهم فروردينماه به بيش از 202 ميليمتر رسيد.

اي//ن مق//دار بارندگ//ي نس//بت به ميانگي//ن دورههاي مش//ابه درازمدت 188) ميليمتر( هفت درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته 189) ميليمتر( نيز هفت درصد افزايش نشان ميدهد.

برپايه اين گزارش، حجم بارشها در اي//ن مدت معادل 332 ميليارد و 901 ميليون مترمكعب بوده است.

مطابق آمارهاي ثبتش//ده در اين جداول، ت//ا روز جمعه ميزان بارش در حوضه آبريز درياي خزر 266 ميليمتر، خلي//ج ف//ارس و درياي عم//ان 342 ميليمتر، درياچه اروميه 148 ميليمتر، فالت مرك//زي 140 ميليمتر، قره قوم 169 ميليمترومرزيشرق75 ميليمتر بوده است.

همچنيندر81روزآغازينسال69 در حوضههاي آبريز ششگانه ذكر شده به ترتي//ب ‪47 22، 71، 15، 92،‬ و 11 ميليمتر بارش به ثبت رسيده است.

پيشتر ش//ركت مديريت منابع آب كش//ور ارتفاع كل ريزشهاي جوي از ابتداي س//ال آبي ‪1395 -1396‬ تا روز يكش//نبه 13 فروردين به بيش از 196 ميليمتر اعالم كرده بود.

اين در حالي اس//ت ك//ه بهگزارش ايس//نا، در حال حاض//ر منابع آبي كل ايران محدود اس//ت و به همين منظور پروژههايي در دست اجرا قرار گرفته اما با توجه به اينكه بسياري از اين پروژهها طوالنيمدت هستند، نميتوان گفت در تمام شهرها مشكلي از نظر تامين منابع آب وجود ندارد.

براساس برنامهريزيهاي انجامشده 490 ميلياردتومانبودجهبهمنظورگذر ازپيكتابستانيسالجاريتصويبشده اس//ت تا بتوان با اين بودجه پروژههاي اضطراري را اجرايي كرد، بهطور مثال در استان زاهدان مشكل شبكه توزيع وجود دارد كه بايد براي اين مساله پروژههايي تعريف شود و گرچه در حال حاضر اين پروژهها تعريف شده و در دست اجرا قرار گرفته اما مشكل بحران آب همچنان در سراسر كشور خودنمايي ميكند. اصالحساختارمصرف يافتههاي جديد نشان ميدهند كه چهارميلياردنفرباكمآبيشديدمواجهاند. كمبود آب هر س//اله زندگی دوس//وم جمعيت جهان، بيش از چهار ميليارد نف//ر را به مدت يك ماه تحت تاثير قرار می دهد. افش//اگريها نشان ميدهند بح//ران كمآب//ي، ب//ه عنوان يك//ي از خطرناكتري//ن چالشهاي پيش روي جهان، وخيمتر از آن چيزي اس//ت كه پيش//تر تصور ميشد. تحقيقات جديد همچنينآشكاركردهاندكه005 ميليون نفر در مكانهايي زندگي ميكنند كه مص//رف آب دو برابر يك س//ال كامل پرباران است.

ب//ا اين حال ب//ا توجه به اينكه تمام شهرها با در نظر گرفتن ميزان مصرف طراحي ميشوند، زماني كه مصرف باال ميرود، مشكالتي براي اين شهر ايجاد ميشود. بنابراين الزم است مشتركين در ميزان مصرف آب خود مديريت كافي داشته باشند.

براساس آمارهاي موجود در وزارت ني//رو و ميانگي//ن 30 س//اله، بارندگي س//االنه ايران 250 ميليمتر بوده است كه همين آمار نشاندهنده اين است كه بارش ساالنه كشورمان نسبت به جهان خصوصا كش//ورهاي اروپايي كه بيشتر از007 تا008 ميليمتر درسال و بسيار كمتر ازحد متوسط بارندگي است. در عين حال با روند صنعتي شدن كشورها بهط//ور طبيعي پس//ابهاي صنعتي )ش//يميايي ( هم افزايش چشمگيري ميياب//د و فاضالبه//ا ب//ه چاههاي و س//فرههاي زيرزميني نشت ميكنند ك//ه پيام//د آن افزاي//ش اپيدم//ي بيماريهاست.

بهطور كلي طبق برآورد وزارت نيرو با توجه بهاينكه س//ال گذشته با تدبير مشتركين تابستان بدون كاهش فشار و كمبود آب پش//ت س//ر گذاشته شد پيشبينيشدهامسالنيزمشكليازنظر منابع آبي وجود نداشته باشد.

البته ايران تنها كشوري نيست كه در س//الهاي اخير با مساله بحران آب درگير است بلكه جهان در حال تجربه بحران آب اس//ت. بيش از يك ميليارد نفر در جهان به آب س//الم آشاميدني و نيمي از مردم جهان به بهداشت مناسب دسترسي ندارند. بدون تغييرات اساسي، بسياري از مناطق جهان با وجود اعمال سياستهاي كنترل جمعيت آب كافي براي توليد غذا و رشد جمعيت ندارند. ناب//ودي گونههاي گياه//ي و جانوري حقايق ديگري هستند كه در بسياري از نقاط جهان اتف//اق افتاده و ميتواند باع//ث تغيير روش زندگي نس//لهاي آينده شود. بحران آب جهان، يك بحران مديريتي است.

باي//د دقت داش//ت كه ني//از به آب مقول//هاي نيت ك//ه داراي محدوديت زماني و مكاني باش//د و بتوان با مايعي ديگر درصدد جايگزين كردن، كمبود و خال آن برآمد. ضمن آنكه براساس آمار موجود جمعيت جهان، جمعيت كشور و كالنشهرهاي ما همچنان داراي روند صعودي و در حال افزايش است. از طرفي منابع آب در كش//ورهايي چون ايران، محدود و بارندگيها تقريبا يك سوم تا يك چهارم متوسط بارندگي ديگر نقاط جهان است. از سوي ديگر متاسفانه آلوده شدن آبها،چه سطحي و چه زيرزميني درحال افزايش است.

در دههه//اي اخير و ب//ه ويژه در سال پاياني قرن بيستم آب به عنوان موضوع//ي مه//م كان//ون مباحثات و مذاكرات بينالمللي قرار گرفته است. در س//الهاي قبل مشكالت، مسايل و كمبوده//اي آب در مقياس محلي مط//رح بود، اما در ش//رايط فعلي و از آن مهمتر در آينده اين مش//كالت در مقياسهاي مل//ي، منطقهاي و حتي جهان بروز خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.