- - آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه / مناقصات از سامانه اینترنتی پاالیشگاه: - آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده شماره 2 بانضمام اسناد مصدق شده کپی برابر اصل مورد نیاز : - - - -

Jahan e-Sanat - - News - - محل تشکیل جلسات و بازگشایی پاکات: - -

- از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه/ مناقصات مذکور را دارند دعوت میشود اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصهگران ) دفترچه شماره دو و معیارهای ارزیابی کیفی( بانضمام سایر اسناد مناقصه ) متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و شرایط شرکت در مناقصه، فرم تقاضا و فرممعیارهایارزیابیفنی(موجوددرشبکهاطالعرسانیاینشرکتبهنشانی رادریافت،پسازمطالعهوتکمیلبههمراهکلیهمدارکمورد نیاز، اسناد مناقصه مربوطه، وفق برنامه زمان بندی فوق به کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش نفت آبادان تحویل نمایند.

آبادان- ساختمان دفتر مرکزی ) جنرال آفیس(- طبقه دوم- سالن جلسات کمیسیون مناقصات تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی و .... مربوط به صورت کپی برابر اصل ) مصدق شده ( که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد، در پاکت سربسته الزامی است، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعالم ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوقاالشاره، صالحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود.

نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصهگران فوقالذکر میباشد. سربستهعودتمیگردد. ارائه مدارک و سوابق مزبور هیp گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و سایر اسناد و مدارک در صورت عدم تایید در هر کدام از مراحل مناقصه به صورت

پس ارزیابی کیفی و مشخص شدن لیست کوتاه مناقصه/ مناقصات مذکور، به شرکتهای تایید شده در خصوص ارسال پاکات )الف(، )ب( و )ج( تا موعد مقرر در آگهی و اسناد مناقصه اطالع رسانی خواهد شد. 15 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 15 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پیشنهاد فنی میبایست مطابق با فرم تقاضا و بر اساس فرم معیارهای ارزیابی فنی تهیه و ارسال گردد. نرخ پیشنهاد دهندگان بایستی مقطوع بوده و شامل کلیه هزینههای مربوطه از جمله مالیات بر ارزش افزوده ) بطور مجزا در پیشنهاد مالی درج گردد( و هزینه حمل باشد همچنین در برگه پیشنهاد نرخ مدت اعتبار نرخ )سه ماه(، محل تحویل کاال ) پاالیشگاه آبادان( و مدت زمان تحویل کاال )باستناد به اسناد مناقصه( درج گردد. تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقبا در جلسه بازگشایی پاکات فنی اعالم خواهد شد و شرکتهای که پیشنهاد فنی آنها حائز حداقل امتیاز فنی گردند، میتوانند 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکات مالی نسبت به ارسال نرخ اصالحی اقدام نمایند ضمن اینکه مراتب تایید/عدم تایید از طریق نمابر اطالعرسانی خواهد شد. ضمنا آگهی این شرکت در شبکه اطالع رسانی شانا به نشانی و همچنین پایگاه اطالع رسانی این شرکت به نشانی نیزپایگاهاطالعرسانیمناقصاتبهنشانی وسامانهکشورینظارتبرمناقصاتدستگاههایاجرایی قابل مشاهده میباشد. و درج و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.