توليد روزانه 500 هزار بشكه نفت از غرب كارون

Jahan e-Sanat - - News -

به گفته يك مقام مسوول با طرح برداشت زودهنگام از ميدان آزادگان جنوبي تا پايان فروردينماه توليد از 45 هزار بشكه كنوني به 85 هزار بشكه و حداكثر تا پايان خردادماه به 110 هزار بشكه در روز ميرسد.

به گزارش وزارت نفت، س//يدنورالدين ش//هنازيزاده، مديرعامل ش//ركت مهندس//ي و توسعه نفت )متن( با برش//ماري طرحهاي برداشت زودهنگام از ميادين غرب كارون از تحقق توليد روزانه 500 هزار بشكه نفت از اين منطقه تا پايان خردادماه خبر داد.

وي با اش//اره به هماهنگي وزارت نفت و س//اير ارگانهاي استاني كه در اسفندماه سال 95 انجام شد، گفت: در دولت قبل تصميم بر اين شده بود كه به منظور برداشت نفت از منطقه غرب كارون بخشي از تاالب هورالعظيم خشك شود اما با تصميم دولت يازدهم بنا بر اين شد كه شرايط تاالب به حالت قبل بازگردد.

شهنازيزاده با اشاره به اقدامات انجامشده در زمينه احياي هورالعظيم گفت: با برنامهريزيهايي انجام شده و با رهنمودهاي وزير نفت و همكاريهاي استانداري خوزستان به ويژه شخص استاندار، مسير آبراههاي تاالب دوباره بازگشايي و بخش عمدهاي از تاالب هور احيا شده است. وي به برنامههاي توليد شركت مهندسي و توسعه نفت اشاره كرد و گفت: هماكنون با برنامههاي برداشت زودهنگامي كه در دستور كار داريم، شاهد توليد زودهنگام از ميادين آزادگان و ياران هستيم و اميدواريم تا پايان خردادماه توليد ما به بيش از 500 هزار بشكه در روز برسد. با طرح برداشت زودهنگام از ميدان آزادگان جنوبي تا پايان فروردينماه توليد از 45 هزار بشكه كنوني به 85 هزار بشكه و حداكثر تا پايان خردادماه به 110 هزار بشكه در روز ميرسد.

مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت همچنين از افزايش توليد ميدان ياران جنوبي خبر داد و گفت: قرار است توليد اين ميدان تا پايان خردادماه به 10 هزار بشكه در روز افزايش يابد و اگر توليد آزادگان شمالي 75) هزار بشكه(، يادآوران 110) هزار بش//كه(، ياران 30) هزار بشكه( و دارخوين 260) تا 270 هزار بش//كه( را در نظر بگيريم توليد 500 هزار بش//كه در روز تا پايان خرداد محقق ميشود.

وي توليد هدف نهايي ميادين غرب كارون را يك ميليون و 200 هزار بشكه برشمرد و گفت: با برنامهريزيهاي صورتگرفته به ويژه در ميادين آزادگان و يادآوران اين هدف به تدريج محقق ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.