آبرسانيبه29 درصدازجمعيتروستاييكشور تاپايانبرنامهششم

Jahan e-Sanat - - News -

به گفته مديرعامل ش//ركت مهندسي آب و فاضالب كشور براساس برنامهريزي به عمل آمده، ميزان جمعيت برخوردار از آب سالم و بهداشتي و خدمات فاضالب تا پايان برنامه ششم توسعه بايد به حدود 92 درصد برس//د. حميدرضا جانبازافزود: امسال 11 هزار ميليارد ريال اعتبار براي اين منظور پيشبيني شده و 300 ميليون دالر از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي نيز تخصيص يافته است.

وي اضافه كرد: س//ال 96 نزديك به يكهزار و 600 روستا آبرساني خواهد ش//د و در اين س//ال نزديك به دو ميليون نفر ديگر از جمعيت روستايي از نعمت آب شرب سالم و بهداشتي پايدار برخوردار ميشوند. اين مقام مس//وول، شاخص بهرهمندي جمعيت روستايي از شبكه آب آشاميدني سالم، پايدار و بهداشتي را حدود 74 درصد ذكر كرد و گفت: هدفگذاري وزارت نيرو افزايش سه تا پنج درصدي اين شاخص در سال 96 است كه به اين ترتيب ميزان برخورداري به 77 تا 78 درصد ميرسد. به گزارش ايرنا، جانباز افزود: بخشخصوصي در اجراي پروژههاي آب و فاضالب حضوري فعال دارد و اعتماد بخشخصوصي به پروژههاي آب و فاضالب پيامد حضور گسترده آنها را به دنبال داشته و موجب اجراي با سرعت و كيفيت باالي پروژهها شده است. مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضالب كشور تصريح كرد: سال 95 از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي مبلغ 500 ميليون دالر معادل حدود 15 هزار ميليارد ريال براي اين طرحها تخصص يافت و همه اين اعتبار محقق ش//د؛ از محل اعتبارات پيوست قانون نيز نزديك به چهار هزار ميليارد ريال اعتبار تخصيص يافت كه كمتر از 30 درصد آن جذب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.