شرکت پاالیش نفت آبادان

Jahan e-Sanat - - News -

در نظر دارد کاالی موضوع مناقصات جدول ذیل را با مشخصات و شرایط کلی مشروحه از طریق مناقصه عمومی دو مرحلهای از سازندگان و تامینکنندگانمعتبرخریدارینماید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.