درنشستخبريهياتتحقيقدرموردحادثهساختمانپالسكوعنوانشد؛ فرماندهیبحراناستانداردنبود

Jahan e-Sanat - - News -

گروه جامعه- محمدتقي احمدي در نشستي خب//ري كه ب//ه منظور ارائه گ//زارش ملي حادثه ساختمان پالسكو در دانشگاه تربيت مدرس ديروز برگزار ش//د از همان ابتدا عنوان كرد: فرو ريختن ساختمان پالس//كو نمادي از قصور و ناكارآمدي بسياري از دستگاهها بود؛ قصور و كاستيهايي كه چندين دهه بر يكديگر انباشته شده بود. در تاريخ 9 بهمنماه رياستجمهوري اعضاي هيات ويژه را انتخاب و اين هيات با ش//ش كميته تخصصي، از روز 31بهمنماه كار خود را آغاز كردند و به هيچ عنوان ذينفع نبودند و به خوبي توانستند داعيه بيطرفي داش//ته باش//ند. اين را احمدي گفته و در خصوص روشهاي مورد استفاده كميتههاي تخصصي بررسي حادثه ساختمان پالسكو گفت: كميتههاي تخصصي همه ابزارهاي روششناختي از قبي//ل نمونهب//رداري، آزمايشهاي پيش//رفته فيزيكي، مدلسازي پيشرفته رايانهاي، تحليلهاي چندبعدي فني ...و را براي بررسي زواياي حادثه در دستور كار خود قرار دادند. به دنبال تعيين مقصر نبوديم سرپرست هيات ويژه تحقيق با تاكيد بر اينكه هيات از ابتدا به دنبال مش//خص كردن مقصران حادثه پالسكو نبوده است، گفت: مشخص كردن مقص//ران و ورود ب//ه اين موضوع به هيچ وجه در دس//تور كار هيات ويژه ق//رار نگرفت زيرا اعتقاد داشتيم مشخص كردن مقصران در حيطه بررسي قضايي ممكن است. همچنين حادثه پالسكو به لحاظ حقوقي، اجتماعي، مهندسي و فني رسانهاي، مديريت ريسك و بيمه، مديريت بحران ...و داراي ابع//اد پيچيدهاي بود كه مطالع//ه هرگونه از اين موضوعات ميتوانست زمان زيادي را طلب كند.

احم//دي ادام//ه داد: گزارش حادثه پالس//كو نشان ميدهد كه خال قوانين و رويههاي حقوقي مناسب و در كنار آن سهلانگاري گسترده سنتي در تفسير و اجراي قانون و رويه شدن آنها چگونه حادثه پالسكو را تسهيل كرده است.

قائممق//ام رييس هيات ويژه بررس//ي حادثه پالسكو نيز در ادامه گفت: براساس استعالمهاي صورتگرفت//ه مقامات مس//وول ش//ايعه انفجار در س//اختمان پالس//كو و پس از آن فرو ريختن ساختمان به طور كلي نفي ميشود.

علياكبر آقاكوچك عنوان كرد: سيستم سازهاي س//اختمان پالسكو ش//بيه يك سيستم سازهاي لولهاي بود و در اين نوس//ازهها عمده ستونها در پوسته ساختمان قرار دارند.

وي ب//ا اش//اره ب//ه موجود نب//ودن نقشهاي س//اختمان پالسكو تصريح كرد: مالك ساختمان پالس//كو مدعي ش//د نقشههاي س//ازه در يكي از طبق//ات ك//ه به طور كامل دچار حريق ش//ده موجود ب//وده و به همين دليل هيچ اطالعاتي از اين س//اختمان در اختيار نداشتيم. همچنين به علت عدم اس//تفاده از جوشهاي پيوس//ته سازه داراي ضعفهايي بوده است. در واقع نتايج تحليل سازه تحت تاثير بارهاي ثقلي تخميني روز حادثه نشان ميدهد قبل از اثر آتش و حرارت بر اجزاي س//اختمان در روز حادثه سازه حاشيه اطمينان كافي براي تحمل بارهاي ثقلي را داشته است.

قائممقام رييس هيات ويژه بررس//ي حادثه پالس//كو با اشاره به تخريب سازه در سه مرحله اذعان كرد: پس از گذشت حدود سه ساعت از شروع آتشسوزي در ساختمان در مرحله اول بخش//ي از س//قف طبقه دهم در قسمت شمال غربي كه محل ش//روع آتشسوزي بود به علت تغيير ش//كلهاي تيرچهه//ا در پي افزايش دما فرو ميريزد. در مرحله دوم به فاصله حدود01 دقيقه بخشي از كف طبقه دوازدهم و سيزدهم روي كف طبقه دهم ريخته و به دليل افزايش بار و اثرات ضربه آن اين تخريب تا پايين ساختمان ادامه مييابد. بررس//ي فيلمها و تصاوير موجود از لحظ//ات خرابي نش//ان ميده//د كه پس از وقوع خرابي دوم س//اختمان به مدت حدود03 دقيق//ه پايداري خود را حفظ ك//رده و مرحله س//وم خرابي از ضلع شرقي و جنوبي ساختمان آغازميش//ود.

او در رابط//ه با چرايي فرو ريختن س//اختمان پالس//كو تصريح كرد: داليل متعددي در رابطه با فرو ريختن ساختمان مطرح است اما به طور كلي ميتوان اعالم كرد كه فروريزش ساختمان ناشي از تاثير آتش بر س//ازه و پ//س از آن فرو ريختن مرحلهاي قسمتي از كفهاي طبقات بوده است.

داليل منطقي براي انفجار در پالسكو نداشتيم

احمدي در پاس//خ به برخي ش//ايعات مبني بر انفجار برنامهريزي ش//ده جه//ت فروريزش س//اختمان پالس//كو اظهار كرد: جدا از برخي شواهد مربوط به انفجار معدود كپسولهاي گاز موج//ود در برخي از واحدها كه به دليل تماس با آتش يا ضربه فروريزش س//قفها بوده است داليل منطقي كه شايعه عمدي بودن حادثه را تقويت كند موجود نيست. همچنين مشاهداتي نظير صداي انفجارگونه به صورت متوالي، پرتاب سريع تركشها يا خروج حباب آتش از طبقات به خاطر رخداد فرآيند زنجيرهاي فروريزش به صورت بسيار سريع و برخورد كفهاي طبقات

فاطمه بيكپور- دو روز پس از آنكه سرپرست هيات ويژه تحقيق در مورد حادثه ساختمان پالسكو گزارش بررسي ابهامات اين فاجعه را اعالم كرد، نشست خبري وعده داده شده از سوي محمدتقی احمدي، رييس اين هيات با خبرنگاران برگزار شد اما در كمال تعجب، در حالي كه مشخص نيست روابط عمومي اين نشست خبري چه كسي بوده و نحوه گزينش و اطالعرساني به رسانهها چطور بوده است، بخشي از روزنامهها به عنوان اصليترين رسانههايي كه از ابتدا اليه به اليه اين فاجعه را بررسي كردند، به اين نشست خبري دعوت نش//دند. »جهان صنعت« از ابتداي اين فاجعه در روز 30 دي تا روز شنبه 19 فروردين، چندين گزارش در مورد علل وقوع فاجعه، ابهامات آن، كمبود تجهيزات آتشنشاني، خروج ديرهنگام آتشنشانان از ساختمان و مقصران امر به زعم خانوادهها و فرماندهان عمليات، منتشر كرد. از سويي ديگر الزم به ذكر اس//ت بسياري از اظهارات اعالمشده از سوي محمدتقي احمدي و فوقاني با زيرين در هر مرحله ثابت ميكند كه عمدي در كار نبوده و مشابه اين فروريزشها در كش//ورهايديگرنيزمش//اهدهش//دهاس//ت.

قائممق//ام رييس هيات ويژه بررس//ي حادثه پالس//كو از استعالم از مقامات مسوول به منظور بررسي زواياي عمدي بودن يا نبودن انفجار خبر داد و گفت: براس//اس استعالم از مقامات مسوول ش//واهدي دال ب//ر وقوع انفجار با م//واد منفجره تخريب//ي چه به صورت عيني و چه با معاينه آثار باقي مانده روي اجزاي ساختمان به دست نيامده است. در واقع دليل اصلي خرابي سازه در اثر آتش، كاهش مقاومت و سختي مصالح سازهاي با افزايش درجه حرارت است.

در جامع/ه م/ا هي/چ مس/الهاي حل نميشود

از س//ويي ديگر محمد فاضل//ي، عضو كميته اجتماعي و رس//انه هيات ويژه رس//يدگي حادثه پالسكو در اين نشس//ت عنوان كرد: در كشوري زندگي ميكنيم كه 75 درصد مردمش بر اساس پيمايشي كه انجام داديم در يك سال اخير هيچ برنامه مرتبط با ايمني نديدهاند اين درحالي است ك//ه بارها خبر تولد پاندا در باغ وحش و تبليغات چيپ//س و پفك را ديدهاند. وي ادامه داد: جامعه ما، جامعه مس//ايل حل نشده است، هيچ سقوط هواپيمايي انتهايش مشخص نميشود، هيچ ملك نجومي به نتيجه نميرسد و هيچ حقوق نجومي مشخص نميش//ود، س//رانجام هيچ اسيدپاشي معلوم نميش//ود ...و و اميدوارم به يك رستاخيز آگاهي برسيم و كميته رسيدگي پالسكو به قانون تبديل شود.

پرداخت مس/تمري براي 545 نفر از پرسنل پالسكو

نصراهلل طهماسبي، رييس كميته بيمه و شوراي خس//ارت هيات ويژه بررس//ي حادثه ساختمان پالسكو نيز عنوان كرد: در ساختمان اصلي پالسكو كه ريزش كرد و تخريب شد 167 واحد بيمه شده بود. همچنين از كل واحدهاي صنفي پالسكو در مجموع 300 واحد پرسنل خود را تحت پوشش بيمه قرار داده بودند كه شامل 713 نفر ميشود كه تا 14 اس//فندماه سال گذشته براي 545 نفر مستمري بيمه بيكاري برقرار شده است.

آتشنش//انها ه//م تحت پوش//ش بيمه عمر وحادثه بودند و هنوز خسارتش//ان به دليل عدم تكميل پرونده پرداخت نشده اما بيمه متعهد شده آن را پرداخت كند. باقي اعضاي هيات ويژه رسيدگي به ابهامات پالسكو در 19 فروردين، دو ماه قبل در گزارشهاي »جهان صنعت« نيز منتشر و به آن اذعان شده بود. از جمله خروج ديرهنگام نيروهاي آتشنشاني از ساختمان كه روز گذشته باقر مرتضوی بر آن تاكيد كرده و گفته بود بايد ساعت 10/50 پيش از ريزش آوار اول دستور تخليه از سوي فرماندهان عمليات آتشنشاني صادر ميشد اما دس//تور تخليه پس از س//اعت 11 و ريزش آوار اول داده شده است. اين يعني قصور و همان نكتهاي كه رضا مهرورز، برادر شهيد ناصر مهرورز و چند نفر از آتشنش//انان و فرمانده عملياتي كه در اطفاي حريق پالسكو حضور داشت، نيز در گفتوگو با »جهان صنعت« بر آن تاكيد كردند. به هر حال همچنان اين انتقاد مطرح است كه بر چه اساسي چينش رسانهنگاران براي نشست خبري به اين مهمي صورت گرفته است و برخی مطبوعات دعوت نشدند و باز هم برخي از پرسشها در ابهام باقي ماند.

شهرداري موظف به ايمني ساختمان بوده است

مه//دي هداوند، دكتراي حقوق و عضو هيات بررس//ي حادثه پالسكو نيز در ادامه اين نشست، گفت: ش//هرداري وظيفه داش//ته ك//ه اگر مالك س//اختمان نسبت به ايمنس//ازي آن اقدام نكند در اجراي قانون ش//خصا وارد ش//ده و نسبت به ايمنس//ازي آن اقدام كند كه اين اقدام را انجام نداده است.

پاسخ به حاشيههاي ارسال پيامك از سوي افراد محبوس زير آوار ساختمان

سيدباقر مرتضوي نيز در اين نشست توضيحاتي در مورد حواشي مطرح شده پيرامون ارسال پيامك از س//وي اف//راد محبوس در زير آوار س//اختمان پالس//كو ارائ//ه ك//رد. وي تاكيد كرد: س//ازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري تهران عمال در حادثه پالسكو نقشي نداشت و كار مفيدي انجام نداد. اين سازمان در عمل از استانداردهايي كه در حوادث الزم است فعاليت شود، دور بود و به همين خاطر عملكردش زير سوال است.

پالسكو بايد قبل از ريزش آوار اول در ساعت 10:50 تخليه ميشد

عضو هيات ويژه بررسي حادثه پالسكو تاكيد كرد: برق س//اختمان قطع نش//ده بود و بررسي بيس//يمها نش//ان ميدهد كه نيروه//اي مزاحم تا دقاي//ق آخر هم حضور داش//تند ضمن اينكه آتشنشاني تيم ايمني نداشته و متاسفانه همچنان هم تيم سازه ندارد. نيروهاي آتشنشاني بايد قبل از ساعت 10:50 نيروها را تخليه ميكردند اما دستور تخليه دير صادر ش//د و دقايقي بعد از ساعت 11 و ريزش ساختمان دستور تخليه صادر شده است كه نبايد اينطور ميشد.

س//يدباقر مرتضوي با ارائه پيش//نهادي مبني ب//ر تجميع س//ازمانهاي ام//دادي اظه//ار كرد: درخواس//ت ما اين اس//ت كه ش//هرداري تهران سازمان آتشنشاني، س//ازمان مديريت بحران و س//اير نهادهايي كه عملكرد يكساني دارند را در ي//ك جا جمع كرده و با فرماندهي مش//خص بر عملكرد آنها نظارت داشته باشد.

عضو هيات ويژه گزارش ملي بررسي حادثه ساختمان پالسكو با تاكيد بر اينكه هرعمليات آواربرداري شامل هفت گام ميشود، خاطرنشان كرد: در حادثه پالس//كو ش//اهد بوديم كه تنها گام آخ//ر مورد اس//تفاده قرار گرف//ت. در واقع همشهرياني كه در موتورخانه ساختمان پالسكو حضور داش//تند باي//د در اولويت خ//روج قرار ميگرفتند اما ش//اهد اين اتفاق نبوديم.

وي اذعان كرد: متاسفانه سازمان آتشنشاني نقشه ساختمان پالسكو را در اختيار نداشت و به همين خاطر طي سه مرحله آتشنشانها مجبور به كندن تونل براي رسيدن به افراد محبوس در موتورخانه ساختمان شدند.

عضو هيات ويژه گزارش ملي بررس//ي حادثه ساختمان پالسكو در پاسخ به اين پرسش كه آيا الزم بود در اين حادثه از هليكوپتر براي آبپاشي اس//تفاده ش//ود يا خير گفت: هليكوپتر در اين حادثه نقشي نداشت و به درستي از آن براي مهار آتش استفاده نشد.

وي ب//ا اش//اره به تجهي//زات مورد اس//تفاده آتشنشانها در حادثه ساختمان پالسكو تصريح كرد: تجهيزاتي كه آتشنشانها در طول عمليات آواربرداري در اختيار داش//تند كافي بود و از اين بابت با مشكل مواجه نبوديم.

عضو هيات ويژه گزارش ملي بررس//ي حادثه ساختمان پالسكو در پاسخ به حواشي مطرح شده پيرامون ارسال پيامك از سوي افراد محبوس در موتورخانه ساختمان پالسكو بيان كرد: اين موضوع به هيچ وجه صحت ندارد و ما بررسيهاي الزم در اين رابطه را انجام دادهايم.

وي در واكنش به درخواس//تهاي مكرر ارائه شده از س//وي خبرنگاران براي اعالم نام فرمانده عمليات حادثه پالسكو كه تصميمات حساس را گرفته اس//ت، گفت: نام اين فرد موجود است اما به داليلي آن را اعالم نميكنيم وتنها از اين فرد در گزارش ارسال شده براي رياستجمهوري ياد شده است.

كيفيتنامطلوبفرماندهيعملياتو ضعف در كنترل حريق

در گزارش ملي بررسي حادثه ساختمان پالسكو نحوه مديريت بحران در زمان حادثه نيز، نامناسب توصيف شد. هيات ويژه گزارش ملي بررسي حادثه س//اختمان پالسكو صبح ديروز گزارش مرتبط با اين حادثه را ارائه كرد. تيم متشكل از چند نفر از سوي رياستجمهوري براي مشخص كردن زواياي حادثه پالسكو تعيين شدند.

در اي//ن گ//زارش آم//ده اس//ت: حريق در س//اختمان پالسكو در ساعت 7:58 بامداد طي تماس تلفني شهروندان با مركز آتشنشاني شهر تهران اعالم ميش//ود.

فرمانده نخس//تين تيم در ساعت 8 در صحنه حادث//ه حاض//ر و تي//م عمليات لولهكش//ي آب آتشنش//اني از خودرو را آغاز ميكنند. همچنين تيمه//اي ديگر نيز فراخوان ش//ده و وارد صحنه ميش//وند. در آن زمان در طبقه دهم چهار واحد به طور كامل درگير حريق بودهاند. پس از تسلط نسبي به حريق طبقه دهم تيم آماده عمليات در طبقه يازدهم ميشود. حريق در طبقات دوازدهم ب//ه باالتر نيز س//رايت ك//رده و در ضلع جنوب و جنوب ش//رقي س//اختمان و شمال شرقي طبقه پانزدهم شعله وري شديد پيدا ميكند. در ساعت 10:53 سقف طبقات دهم و يازدهم در ضلع شمال غربي ريزش و منجر به محبوس شدن تعدادي از آتشنشانها ميشود.

در عمليات ابتدايي آتشنشانها موفق ميشوند سه نفر از همكاران خود را از زير آوار خارج كنند. در ساعت 11:01 ضلع شمالي ساختمان از طبقه دوازدهم به پايين مجددا ريزش و منجر به محبوس شدن تعداد ديگري از آتشنشانها و مسدود شدن راه پله ميشود.

فرمانده عمليات پس از وقوع ريزش دوم دستور تخليه ساختمان را صادر ميكند. در ساعت 11:09 فرمانده عمليات به س//تاد فرماندهي آتشنشاني وضعيت بحران اعالم ميكند.

خروج آتشنشانهاي گرفتار در طبقات دهم و پايينت//ر از طريق خودروه//اي باالبر، نردبان و فرود از نما انجام ميش//ود. در س//اعت 11:33 و پس از گذشت حدود سه ساعت و نيم ساختمان پالس//كو به طور كامل ف//رو ميريزد و تعداد كل آتشنشانهاي محبوس به 15 نفر ميرسد.

همچنين تعداد چهار نفر از شهروندان عادي كه در محل اتاق شوفاژ بودند و تعداد دو نفر ديگر كه در طبقات مستقر بودهاند نيز در ريزش نهايي زير آوار محبوس ميشوند. فرماندهي كل حادثه از بعد از ريزش تا پايان عمليات از سوي شهرداري تهران انجام شده است.

در اين مقطع با استفاده از سگهاي زندهياب، دستگاه جستوجوگر صوتي، تصويري و بيو رادار نس//بت به جس//توجوي عمومي در آوار اقدام و در ط//ي آن س//ه حلقه تونل از ضل//ع غربي آوار ساختمان پالسكو اقدام ودرمراحل بعدي همزمان با انجام عمليات آواربرداري از روي سطح عمليات جستوجو نيز ادامه پيدا كرده و در مقاطع زماني عمليات آواربرداري متوقف و عمليات جستوجو ادامه يافته است.

عل/ل و عوام/ل گس/ترش حري/ق را ميتوان به شرح زير خالصه كرد:

-1 مجهز نبودن ساختمان به سامانههاي اعالم و اطفاي حريق

-2 وجود مش//كل در نوع معماري و طراحي ساختمان شامل مسيرهاي دسترسي، سقف كاذب، نماي فلزي شبكهاي و اندازه پنجرهها -3 نوع كاربري ساختمان و بار حريق زياد -4 كمبودهاي جدي در سازماندهي، فرماندهي و روالهاي تيم عمليات//ي مديريت بحران حين حريق و گسترش آن

در س//اختمان پالسكو عمليات اطفاء ابتدا به صورت تهاجمي بوده و در ادامه به صورت تدافعي و از خارج ساختمان انجام شده است درحالي كه در كنترل حريق س//اختمانهاي بلند اولويت با جلوگيري ازگسترش حريق و سپس حمله است. همچنين با توجه به درگير ش//دن چندين طبقه و گسترش حريق در س//اختار فرماندهي حادثه پستهاي مهمي مانند برنامه ريزي، كنترل البي و گروه مداخله س//ريع تش//كيل نشده و سيستم شمارش كاركنان وجود نداشته است كه اين يك نكته اساسي و ضعفي مهم در فرماندهي حادثه در مقطع قبل از ريزش به شمار ميآيد.

انسداد معابر دسترس//ي از سوي راهنمايي و رانندگي با تاخير صورت گرفته و نيروهاي امدادي فراخوان شده در ساعات انتهايي نزديك به ريزش به دليل مسدود بودن مسيرهاي منتهي به محل حادث//ه به دليل ازدح//ام ترافيك در عمل امكان حضور در صحنه را نداشتهاند.

همچني//ن كنترل عبور و م//رور ديرهنگام و به س//ختي صورت گرفته اس//ت. فراخوان حجم نامتعارف و تخمين بيش از حد به نيرو و تجهيزات از س//وي هالل احمر به عنوان س//ازمان همكار اورژانس و فوريتهاي پزش//كي و فراخوان ثانويه نيرو و تجهيزات از شهرهاي مجاور منطقي نبوده است. اصول اوليه اورژانس از جمله انتقال مصدوم از سوي نيروهاي پيش بيمارستاني در برخي موارد ب//ه خوبي صورت نگرفته اس//ت همچنين توزيع بيماران در بيمارستانهاي ميتوانست بهتر انجام ش//ود. تصميمگيري و مديريت صحنه تا ساعاتي پس از ريزش دچار چالش بوده است.

عملي//ات امداد و نجات همزم//ان با عمليات نخاله برداري صورت گرفته اس//ت، اين در حالي اس//ت كه براس//اس اصول عمليات آواربرداري و ام//داد و نجات ت//ا زماني كه همه افراد مفقود ويا قربانيان حادثه از زير آوار بيرون كشيده نشدهاند، نبايد عمليات نخالهبرداري انجام شود. همچنين و ح//دت فرماندهي مديريت بح//ران دچار خلل بوده است.

مديريت رس//انهها اعم از رسمي و رسانههاي اجتماعي با كيفيت صورت نگرفته و در اين رابطه نيز با ضعفهايي مواجه بودهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.