مقصر اصلي حادثه پالسكو »مجهول« باقي ماند

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا - عبدالرضاهاشمزايي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي با ابراز تاسف از اينكه پس از حادثه تلخ پالسكو شاهد تغيير رويكرد شاخصي در مديريت شهري تهران براي جلوگيري از وقوع چنين حوادثي نبودهايم، گفت: تنها برخوردهاي احساسي با حادثه پالسكو را شاهد بوديم و گزارشي هم از داليل ايجاد آن تهيه ش//د اما هيچ تغيير رويكردي اتفاق نيفتاد كه بعد از اين حادثه، حوادث تلخ اينچنيني را پيشبيني و از آن جلوگيري كرد. به مسايل هميشه نگاه جناحي صورت گرفته و در اداره شهر و نواقص مديريتي آن هيچ وقت منافع ملي و كالن مردم در نظر گرفته نشده، در نتيجه هيچگاه مشكالت مديريت شهري حل نشدهاند.

نماينده ليست اميد يادآور شد: به همراه تعدادي از نمايندگان طرح تفحص از شهرداري را به مجلس تقدي//م كردي//م كه يكي از موارد اش//اره ش//ده در آن ام//الك نجومي بود و اين ط//رح در صحن راي نياورد. هدف ما از تقديم اين طرح تخريب يك فرد نبود و فقط قصد شفافس//ازي مس//ايل را داشتيم. نميخواستيم فالن مدير را مقصر بشماريم و براي او پروندهس//ازي كنيم، ولي در نهايت با آن برخورد جناحي شد.

هاش//مزايي با اش//اره به گزارش هيات ويژه ملي بررسي حادثه ساختمان پالسكو گفت: چند سازمان را مسوول وقوع اين حادثه دانستند ولي ميزان قصور هر يك را به صورت جداگانه اعالم نكردند. شهرداري، وزارت كار و چند سازمان ديگر عامالن وقوع حادثه شناخته شدند، اما در نهايت مقصر اصلي اين حادثه »مجهول« باقي ماند. دولت، شهرداري و شهرداري دول//ت را مقصر ميش//مارد. هي//چگاه اعتقادي به بيگناهي ش//هرداري نداشتهام، ولي تا هنگامي كه جناحي با مسايل ملي برخورد ميشود، نميتوان به اصالح امور پرداخت.

وي ادام//ه داد: در حادثه پالس//كو درباره تغيير كاربري در طبقه سيزدهم نهادهاي مختلفي مسوولند چراكه مش//كالت زيادي از لحاظ امنيت و ايمني به وجود آورد. در كجاي دنيا يك دفتر تجاري بدون هيچ گونه نظارتي تبديل به يك كارگاه توليدي ميشود؟ مالك ساختمان پالسكو و مسووالن نظارتي مسوول اين اتفاق هس//تند. 40 سال از لولهكشي گاز در آن منطقه ميگذرد، چرا بايد در هر طبقه براي گرمايش سه گاز پيكنيكي روشن باشد؟! نماينده مردم تهران در ادامه به انتقاد از شوراي شهر پرداخت و گفت: نگاه شوراي شهر به مسايل نگاهي فراجناحي و ملي نيست و جناحي با مسايل مطرح شده، برخورد ميكند. اگر قصوري هم از ش//هرداري بوده مس//وول نظارت آن ش//وراي شهر است. وي در پاسخ به اينكه معتقديد مهمترين ايرادات مديريت ش//هري تهران چيست، گفت: خيلي مسايل وجود دارد. بحث حاشيهنشيني، تراكم فروشي ...و كه مسوول مستقيم رسيدگي به آنها شهرداري است. دستگاههاي نظارتي چون شوراي ش//هر نيز در قبال نواقص متعدد موجود به وظايف خود عمل نكردند.

عضو كميسيون ش//وراها و امور داخلي مجلس همچنين گفت: در حوزه مديريت شهرهاي بزرگ و به خصوص تهران خيلي دچار مشكل هستيم. 50 سال از زمان احداث شهرهاي بزرگ ميگذرد اما هنوز مديريت يكپارچه ش//هري نداريم. به قولي، شهري داراي چند مسوول و بدون الگوي مشخص مديريت داريم. وي با تاكيد بر اينكه زيرساختهاي شهر تهران مستعد بحران است، گفت: اين زيرساختها به قدري دچار مشكل است كه با حادثه كوچكي مثل حادثه پالس//كو با اين حجم از تخريب مواجه ميشويم و نميتواني//م از آن جلوگيري و آن را مديريت كنيم. بررس//ي جامعي بايد صورت گيرد ك//ه چرا حادثه كوچك آتشس//وزي در يك واحد پالس//كو به يك بحران در يك ساختمان 17 طبقه تبديل ميشود.

هاشمزايي گفت: يك نحوه برخورد اين است كه مديريت شهر تهران را در زمينه جلوگيري از بحران مقصر بدانيم و نگاه ديگر اين اس//ت كه به اين باور برسيم دستورالعمل شهرسازي در كشور كارشناسي شده نيست. به عنوان مثال شهرداري مجوز ساخت يك ب//رج در كوچه هفت متري ميدهد و س//وال اين اس//ت كه براي س//اخت اين برج تا چه حد كار كارشناسي صورت گرفته است؟ وي در پاسخ به اين سوال كه اگر براساس سخن شما اين كار كارشناسي شده نيست پس چرا بايد مجوز آن توسط شهرداري داده ش//ود، گفت: دليل آن عدم نظارت كافي است. سيس//تمهاي نظارتي برخورد خط//ي و جناحي با تخلفات ميكنند. در تهران س//ه گسل فعال زلزله داري//م به ف//رض وقوع زلزله مش//هد در تهران چه فاجعهاي رخ ميدهد؟! رس//تم دس//تان هم از پس زلزله تهران برنميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.