آسيبديدگي و تخريب 67 روستا و 1800 منزلمسكوني

Jahan e-Sanat - - News - چالش

ايسنا - وزير بهداشت در بازديد از مناطق زلزلهزده خراسانرضوي از حل مشكل آب، برق و تلفن اين مناطق خبر داد.

سيدحسن هاشمي در بازديد از مناطق زلزلهزده در خراسانرضوي گفت: به دس//تور دكتر روحاني، بنده به همراه تيمي از وزارتخانه و سازمانهاي مختلف، به خراسانرضوي سفر كرديم تا از نزديك در جريان مشكالت مردم، امدادرساني و خدمات انجام شده قرار بگيريم و گزارش آن را به رييس جمهور ارائه دهيم. زلزله ش//ش ريشتري منطقه سفيدسنگ ساعت 10:39 روز چهارشنبه رخ داد و پس از آن نيز چندصد پسلرزه با ش//دت باال در اين اس//تان رخ داده كه برخي از آنها بيش از پنج ريشتر قدرت داشتند.

خس//ارات واردشده در مقايسه با استحكام اندك ساختمانهاي سنتي اين مناطق، زياد نبود اما 67 روستا و 1800 منزل مسكوني آس//يب ديده و تخريب ش//دهاند اما اقدامات انجامشده با مديريت استاندار خراسانرضوي و حضور به موقع نيروهاي امدادي، اورژانس، نيروهاي انتظامي و نظامي، بسيار مهم و اساسي بوده و مورد رضايت مردم قرار گرفته است.

وزير بهداشت با بيان اينكه در حال حاضر هيچ مشكلي در آب، برق و تلفن اين مناطق وجود ندارد، افزود: در اين حادثه، يك نفر ج//ان خود را از دس//ت داده و 40 مصدوم نيز به بيمارس//تانهاي اس//تان خراسانرضوي منتقل ش//دند كه غير از سه نفر، همه آنها ترخيص شدهاند. مردم انتظار دارند پس از چند روز از گذشت اين حادثه فراموش نشوند.

خوشبختانه ش//ب اول وقوع زلزله تصميمات بسيار خوبي براي نوسازي و بازسازي منازل مسكوني، اسكان و فعاليت آنها گرفته شد و مهم اس//ت كه خود مردم هم همكاري كنند. ارقام تس//هيالت از سوي ستاد بحران و استاندار استان خراسانرضوي به دولت پيشنهاد ش//ده اما بخش عمدهاي از تس//هيالت، مربوط به كمكهايي است كه مردم بتوانند تا قبل از آغاز فصل گرما، منازل خود را نوس//ازي و بازسازي كنند.

هاش//مي با اشاره به پيشبيني تسهيالت براي جبران خسارات محصوالت كشاورزي و دامي اظهار داشت: به كشاورزان و دمداران اين مناطق وام 10 ميليون توماني با نرخ بهره پنج درصد و براي ساير شاغالن، وام بين 5 تا 30 ميليون توماني در نظر گرفته شده است و اطمينان دارم كه در جلسه هيات دولت، با موافقت رييسجمهور، اين پيشنهادات به تصويب برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.