جلوگيري از عمليات سنگفرش كردن خيابانهايپايتخت

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان - رييس ش//ورای اس//المی شهر تهران گفت: مقرر شده هيچ عمليات عمرانی جديدی در رابطه با س//نگفرش خيابانها در دستور كار قرار نگيرد.

مهدی چمران گفت: س//نگفرش كردن برخی نقاط در س//طح منطقه 12 بعضي حواشی را به همراه داشته است. اين اتفاق كه در ايام عيد نوروز رخ داد، سبب ايجاد برخی مشكالت برای شهروندان شده و نارضايتی آنها را در پی داشته است.

وی با تاكيد بر توقف هرگونه عمليات سنگفرش كردن خيابانها اظهاركرد: به شهرداری تهران اعالم شده است كه هر چه سريعتر عمليات س//نگفرش در نقاطی كه پيش از اين آغاز ش//ده اس//ت را ب//ه اتمام رس//انده و ديگر در منطقه جديدی عمليات س//نگفرش انجام نشود.

اگر قرار اس//ت در خيابانها عمليات سنگفرش انجام شود، اين كار بايد با نظر تخصصی و كارشناس//ی شورای شهر تهران باشد و هزينههای فعاليتها نيز به طور دقيق مشخص شود.

رييس شورای شهر در خصوص چرايی سنگفرش برخی نقاط در سطح منطقه 12 تصريح كرد: در بخشی از طرح انضباط اجتماعی كه به صورت پايلوت در سطح منطقه 12 اجرايی شده، در قسمت شهرس//ازی به موضوع سنگفرش خيابانها نيز اشاره شده است. با توجه به مشكل نقدينگی كه اكنون در شهر تهران شاهد آن هستيم، بهتر بود مس//ايل اولويتداری از قبيل آسفالت خيابانها در دستور كار شهرداری تهران قرار ميگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.