مرگ نوجوان 17 ساله به علت انفجار مين!

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- پليس خوزستان اعالم كرد در پي اعالم مركز فوريتهاي پليس//ي 110 مبني بر انفجار مين در حاشيه شهرستان شوش در اطراف زمينهاي كش//اورزي بالفاصله ماموران پليس و يگانهاي امدادي روز گذشته به محل حادثه اعزام شدند. با حضور نيروهاي پليس//ي و امدادي مشخص ش//د كه يك نوجوان كشاورز 17 ساله حين كار در زمين كشاورزي بر اثر انفجار مين به جا مانده از دوران جنگ تحميلي مصدوم شده كه توسط نيروهاي امدادي به بيمارستان منتقل ش//د. مصدوم به دليل شدت جراحات وارده در بيمارستان جان خود را از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.