15

Jahan e-Sanat - - News -

اریک اوال، مشاور گریزمان این موضوع را تایید کرد و به رادیو مونکارلو گفت: چلسی، منچسترسیتی، بارسلونا و رئالمادرید برای شرایط این بازیکن تماس گرفتند. همه برای جذب او سوال میکنند. ارزش گریزمان 100) میلیون یورو( مشخص است. با وجود این او مشتریان زیادی دارد. مشاور مهاجم فرانسوی در ادامه درباره پیوستن گریزمان به مادرید اظهار کرد: غیرممکن اس//ت. بندی وجود دارد که بازیکنان این دو باش//گاه جابهجا نشوند.

رئالمادرید برای تابستان آینده هم به دنبال یک شکار بزرگ است. فلورنتینو پرز که به پایان دوره ریاستش نزدیک میشود، به خرید ادن هازارد، ستاره بلژیکی فکر میکند. جذب بهترین بازیکن چلسی میتواند ضامن پیروزی پرز در انتخابات ریاست باشگاه باشد. رسانههای بریتانیایی و اسپانیایی در روزهای گذشته اخبار زیادی درباره این انتقال احتمالی منتشر کردند. زیدان هم از زمان حضور مهاجم بلژیکی در لیل طرفدار بازی او بوده است. خرید هازارد میتواند جدایی احتمالی خامس رودریگز را جبران کند. ستاره کلمبیایی از نیمکتنشینی ناراضی است و به احتمال زیاد تابستان آینده تیم جدیدی انتخاب خواهد کرد.

رئال برای فصل آینده یک دروازهبان بزرگ هم مد نظر دارد و تیبو کورتوا، دروازهبان چلسی و داوید د خیا، دروازهبان منچستریونایتد گزینههای اصلی جانشینی خسوس ناواس هستند.

مشاورآنتوانگریزمانعنوانباشگاههایزیادیچوندوتیمشهرمنچستر،رئالمادرید، بارسلونا و چلسی در تماس با او شرایط گریزمان را جویا شدهاند.

اولهاتس که یکی از افراد مورد اعتماد گریزمان محس//وب میشود، در گفتوگو با نشریه فرانسوی RMC به صحبت درباره آینده شماره 7 اتلتیکو پرداخت و گفت: 50 هزار باشگاه نیستند که بتوانند پیشنهادی 100 میلیون یورویی روی میز بگذارند. این دیگر نیازی به گفتن ندارد. بند آزادسازی آنتوان این مقدار است و واضح است که اتلتیکو داش//تههایش را ارزان نخواهد فروخت و واقعیت این اس//ت که این رقم در حال حاضر مشتریان احتمالی گریزمان را معدود میکند. شنیدم که گریزمان با منچستر تمام کرده و قرارداد امضا شده اما ما حتی نمیدانیم آنها در لیگ قهرمانان اروپا بازی خواهند کرد یا نه؛ موضوعی که بسیار مهم است.

اینرابایدبگویمکهمنچستریونایتددرستمثلدیگرباشگاههاازجملهمنچسترسیتی، چلسی، بارسلونا و حتی رئالمادرید با ما تماس گرفت تا شرایط و تفکر ما را جویا شود و ببیند نظر ما درباره یک تغییر چیست و اگر احتماالتی وجود دارد، درصد آن را بداند. درصد ممکن بودن انتقال را. آنها تماس گرفتند تا ببینند چه فکری میکنم؛ خود بازیکن چه فکری میکند. که البته این کامال منطقی است. همه میآیند تا ببینند چه کاری میتوان انجام داد و چه کاری نمیتوان. واکنشگابیبهاحتمالانتقالگریزمان گابی معتقد است در حال حاضر رئالمادرید بهتر از اتلتیکو مادرید نیست. مصاحبه آنتوان گریزمان در خصوص احتمال حضورش در رئالمادرید، واکنش کاپیتان اتلتیکو را برانگیخ//ت. گاب//ی در این خصوص گفت: در حال حاضر رئالمادرید بهتر از اتلتیکو نیست.

او در خصوص جایگاه اتلتیکو در فصل جاری و ادامه راه تیمش در اللیگا گفت: مدتی پی//ش برای اطمینان از جایگاهمان در رتبه چهارم تالش میکردیم و در حال حاضر نزدیک رتبه س//وم جدول هستیم. هدف ما به پایان رساندن فصل به عنوان تیم سوم جدول است و برای اطمینان از این مساله باید بجنگیم.

کاپیتان اتلتیکو در خصوص لیگ قهرمانان اروپا گفت: نرسیدن به فینال لیگ قهرمانان اروپا برای ما شکست محسوب نمیشود. در صورتی که یک بررسی روی تیمهای حاضر در مسابقات کنیم، ما شانس اصلی عنوان قهرمانی نیستیم. شکست در دو فینال سخت است اما راه یافتن مجدد به فینال، حتی کار سختتری است. امیدوارم اگر برای سومین بار به فینال مسابقات صعود کردیم، موفق به کسب عنوان قهرمانی شویم. این هافبک 33 ساله در خصوص دیدار مقابل لسترسیتی در مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا گفت: نمیتوانیم لسترسیتی را دست کم بگیریم. چند سال قبل ما را دست کم گرفتند و به فینال راه یافتیم. در آمار مشخص است چون خامس سومین بازیکن با کمترین حضور در مادرید اس//ت. در هوش و استعداد بازیکن شماره 10 مادرید شکی نیست اما شخصیت او اینچنین نیست که بتواند با نیمکتنشینی کنار بیاید. رودریگس به عنوان یک ستاره جهان به مادرید پیوست اما رفتارش مانند دیگر بازیکنان نبود. بازیکنانی از مادرید که دقایق کمی در زمین حضور دارند، با این موضوع کنار آمدند اما رودریگس نمیتواند این موضوع را نادیده بگیرد. تصمیم باش//گاه مادریدی برای فروش خامس قطعی اس//ت. با این حال این تصمیم هنوز به صورت رسمی اعالم نشده است. زیدان به هیچ وجه نمیخواهد در سه ماه پایانی فصل، هافبک مهم خود را از دست دهد چون

روزنامه اکیپ مدعی ش//د که باش//گاه رئالمادرید برنامه مخفی برای جذب آنتوان گریزمان، ستاره اتلتیکومادرید دارد. این روزنامه فرانسوی در این روز تیتر نخست خود را به یک خبر جنجالی اختصاص داد و نوشت: »گریزمان در رئالمادرید، برنامه پشت پرده مادرید«.

گریزمان فصل گذشته عملکرد خوبی داشت و با درخشش در یورو6102، در بین سه بازیکن برتر سال 2016 در کنار مسی و رونالدو قرار گرفت ولی موفق به دریافت عنوان بهترین بازیکن جهان نشد. او در این فصل نیز عملکرد خوبی داشته و ستاره تیمش بوده و از همین رو باشگاههای منچستریونایتد، چلسی، منچسترسیتی، بارسلونا و رئالمادرید به دنبال جذب گریزمان هستند.

بین دو باشگاه مادریدی توافقی وجود دارد که از یکدیگر بازیکن نگیرند اما رئال که این روزها اتلتیکو را در قامت یک رقیب مستقیم میبیند، تمایلی به پایبندی به آن عهد قدیمی ندارد. انتقال تئو هرناندز، مدافع جوان اتلتیکو در پایان فصل میتواند زمینه انتقال گریزمان در س//ال 2018 را هموار کند. منچس//تریونایتد، دیگر مشتری جدی گریزمان حاضر است تابستان آینده رقم 100 میلیون یورویی فسخ قرارداد او را بپردازد اما ستاره فرانسوی مثل سیمئونه به باشگاه قول داده فصل آینده هم بماند چراکه قرار است ورزشگاه جدید، واندا متروپولیتانو افتتاح شود. در عوض دستمزد ساالنه گریزمان که تا سال 2021 قرارداد دارد به 10 میلیون یورو افزایش مییابد.

با این حال رئال که از جدیترین مشتریان اوست، نسبت به دیگر رقبا کار دشوارتری برای جذب ستاره فرانسوی دارد. رئال و اتلتیکو سالهاست به صورت مستقیم از یکدیگر بازیکنی نمیخرند اما رئال برای تابستان پیش رو، دو بازیکن اتلتیکو را زیر نظر دارد. هر چند اکیپ، شرح بیشتری راجع به این پیشنهاد مخفی نداده اما به نظر تالش رئال برای به خدمت گرفتن گریزمان جدیتر از پیش است.

این در حالی است که گریزمان به تازگی اعالم کرد از شایعات در مورد آیندهاش خسته شده و تاکید کرد که از بودن در اتلتیکو راضی است و میخواهد در این باشگاه بماند. ستاره فرانسوی 79 گل در سه فصل در ویسنته کالدرون به ثمر رسانده و از بهترینهای این چند فصل اخیر بوده است. به نوشته این روزنامه، باشگاه رئالمادرید برنامهریزی کرده است که مهاجم فرانسوی اتلتیکومادرید را در تابستان 2018 جذب کند.

البته این یک راز نیست که تیمهای بزرگ اروپایی خواهان مهاجم فرانسوی هستند.

باشگاهرئالمادریدتصمیمگرفتههافبککلمبیاییاش را در پایان فصل بفروشد.

رئالمادری//د در رابطه با آین//ده خامس رودریگس تصمیمگیری کرده اس//ت. پ//س از عصبانیت هافبک کلمبیایی به خاطر تعویض در دیدار برابر لگانس، باشگاه تصمیم گرفت در پایان فصل او را بفروشد. ابتدا مادرید تواناییهای شماره 10 خود را باور داشت اما رودریگس سرانجام نتوانست با شرایطی که در سانتیاگو برنابئو دارد کنار بیاید. زینالدین زیدان معتقد اس//ت این هافبک کلمبیایی نباید در ترکیب اصلی بازی کند. این موضع این روزها از اهمیت زیادی برخوردار است. این سرمربی فرانس//وی به عملکرد خوب رودریگس پس از بازی در نشست خبری اشاره کرد و گفت: فصل آینده در مادرید حضور خواهد داشت.

با این حال زمانی که فصل به پایان برسد و فصل نقل و انتقاالت تابستانی آغاز شود، شرایط متفاوت خواهد بود. زیدان ترجیح میدهد رودریگس این تیم را ترک کند و مارکو آسنسیو فرصت بیشتری برای بازی در مادرید پی//دا کند. با وجود این مادرید به هیچوجه نمیخواهد هافبک کلمبیای//ی را ارزان بفروش//د. تیمهای زیادی خواهان رودریگس هستند و باشگاه مادریدی میتواند با رقم خوبی او را بفروشد. آلگریدرمسیرجداییازیوونتوس سرمربی یوونتوس در مورد جدایی خود از این تیم در تابستان صحبت کرد. با وجود اینکه خبرهای زیادی درباره جدایی ماسیمیلیانو آلگری از یوونتوس در پایان فصل و حضور او در آرسنال به گوش میرسید، این مربی با تجربه تاکید کرد قصد ترک این تیم را ندارد. او گفت: بسیار خوشحالم که هدایت تیم بزرگی همچون یوونتوس را برعهده دارم. برنامههای زیادی در یوونتوس دارم و از این تیم جدا نمیشوم. صددرصد در یوونتوس میمانم و به جدایی فکر نمیکنم. تا سال8102 بایووهقرارداددارموکامالبهقراردادمپایبندم.

آلگری سومین فصل حضور خود در یووه را پشتسر میگذارد. او در دو فصل پیش بیانکونری را قهرمان سری A کرد. تیم او در فصل جاری هم مدعی اصلی باالبردنجاماستوبهنظرمیرسدچندهفتهقبلازپایانلیگ،قهرمانخواهد شد. یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا به مرحله یکچهارم نهایی راه پیدا کرده است. این تیم در این مرحله به مصاف تیم پرستاره بارسلونا میرود.

خیزمجارس/تانبرایمیزبانیمسابقاتجهانیدوومیدانی 2023

بوداپست قصد دارد میزبان مسابقات جهانی فدراسیون دوومیدانی (IAAF) درسال3202 شود.رایزنیهایبینمسووالنمجارستانومسووالن IAAF درباره میزبانی بوداپست صورت گرفته است.

بوداپس//ت به دلیل مخالفت شهروندانش چندی پیش از نامزدی میزبانی المپیک 2024 کنارهگیری کرد. با این حال مسووالن ورزشی بوداپست هنوز درصدد هستند مسابقات ورزشی مختلفی را در این شهر برگزار کنند. آنها تالش میکنندزیرساختهایالزمرادربوداپستمهارکنند.استادیومالمپیکبوداپست یکی از زیرساختهایی است که برنامه ساخت آن وجود دارد.

بزرگترین مس//ابقه دوومیدانی که پیش از این در بوداپست برگزار شده، مسابقاتدوومیدانیاروپادرسال8991 بودهاست.مسابقاتجهانیدوومیدانی امسال در لندن برگزار میشود و در سال 2019 این مسابقات در دوحه قطر و درسال1202 دریوجینآمریکابرگزارخواهدشد. اخیراسباستینکو،رییس فدراسیون جهانی دوومیدانی سیستم جدیدی را برای میزبانیها پیشنهاد داده اس//ت که طبق آن پروسه رسمی برای گرفتن میزبانی کوتاهتر میشود و در عوض رایزنیهای غیررسمی با شهرهای میزبان صورت میگیرد تا شهر مورد نظر انتخاب شود. بوداپست امسال میزبان مسابقات جهانی ورزشهای آبی و مسابقات جهانی جودو خواهد بود. دوپینگقهرمانماراتنالمپیکریو6102 مثبتاعالمشد تستدوپینگقهرمانماراتنالمپیکازکشورکنیاازسویفدراسیونجهانی دوومیدانی مثبت اعالم شد.

فدراسیون جهانی دوومیدانی (IAAF) پیش از این اعالم کرده بود پروندهای برای بررسی تست دوپینگ جمیما سامگونگ باز شده است. او در المپیک ریو 2016 در ماراتن زنان با زمان دو ساعت و 24 دقیقه و چهار ثانیه قهرمان شد.

سامگونگاولینزنکنیاییبودکهبهاینمقامرسیدهاست.بعدازسامگونگ، اونیس کروا از بحرین و ماره دیبابا از اتیوپی از خط پایانی گذشتند.FAAI در بیانیهایدربارهدوپینگسامگونگگفت:تاییدمیکنیمتستدوپینگسامگونگ به دلیل مصرف EPO مثبت شده است. این تست در برنامه خارج از مسابقات توسطIAAF گرفته شده است. در صورتی که نمونه B این ورزشکار نیز مثبت شود، او از سوی فدراسیون جهانی محروم میشود. سامگونگ قرار بود در آوریل امس//ال در مس//ابقات جهانی در رشته ماراتن شرکت کند. او سال گذشته در مسابقات جهانی با زمان دو ساعت و22 دقیقه و85 ثانیه قهرمان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.