چرایی نزول تراکتورسازی

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

تراکتورسازی در نیمفصل دوم رقابتهای لیگ برتر با افت قابل توجهی روبهرو شده است و این روند به شکل بوده که این تیم حتی عنوان دومی خود را هم در معرض خطر میبیند.

شکست سه بر صفر تراکتورسازی برابر صبای قم اوج مشکالت این تیم را نشان داد. هوادارانی که نمیخواستند این شکست سنگین را باور کنند به شکستنوپرتابکردنصندلیهامشغولشدند.اینکهچراتراکتورسازیباوجود درخشش در نیم فصل اول نتوانست در نیم فصل دوم به این روند ادامه دهد، بحث مفصلی است که نیازمند کارشناسی دقیق است. هرچند میتوان شروع افت این تیم را از شکست سنگین مقابل پرسپولیس دنبال کرد؛ شکستی که منجر به جدایی بنگر از تراکتورسازی شد. به نظر میرسد دو نکته در مشکالت فعلی تراکتورسازی نقش عمدهای داشته باشد.

با رفتن سروش رفیعی از تراکتورسازی، روند نزولی تراکتورسازی آغاز شد. این بازیکن ظاهرا بیشتر از یک بازیکن برای تراکتوریها ارزش داشت. با رفتن او، تراکتوریها نتوانستند میانه زمین خود را مثل سابق حفظ کنند و محمد نوری،جاسمکرار،کیانیودیگرانهیچگاهنتوانستندجایخالیاینبازیکنراپر کنند.تراکتورسازیتاپایانهفتهپانزدهمکهسروشرفیعیرادراختیارداشت، 30 امتیازکسبکردهبود.آنها42 گلزدهداشتندوتنها11 گلدریافتکرده بودند. با رفتن سروش رفیعی، این تیم در 11 بازی گذشته 17 امتیاز کسب کرده و تنها 9 گل به ثمر رسانده است. شاگردان قلعهنویی در این میان 11 گل هم خوردهاند.تراکتورسازی مثل استقالل از طرف فیفا با محرومیت از نقل و انتقاالت در نیم فصل روبهرو شد. این تیم روی نوراللهی، بیکزاده و عالیشاه حساب ویژهای باز کرده بود اما مجبور شد از آنها استفاده نکند. استقالل هم شرایط مشابهی داشت و منصوریان مجبور شد از بازیکنان جوان تیمش بیشتر استفاده کند و به آنها فرصت خودنمایی دهد. ریسک منصوریان جواب داد و استقالل در نیم فصل دوم متفاوتتر از گذشته عمل کرد اما امیر قلعهنویی چنین کاری را در تراکتورسازی انجام نداد.

قلعهنوییاززمانمحرومیتتیمش،با31،41 بازیکنکارشرادنبالمیکند وهمینمسالهباعثشدهدستاینتیمبرایحریفانروشود.قلعهنوییدراوایل فصل جاری مدعی شده بود که تیم سایهای را در تراکتورسازی تدوین میکند و مشخص نیست این تیم سایه چرا وجود ندارد و قلعهنویی به این تیم سایه بازی نمیدهد.اوالبتهدرجاییمدعیشدهکهاگراالنبهجوانانتراکتورسازیبازی بدهد، آنها میسوزند اما بهتر نیست از قلعهنویی پرسید وقتی تراکتورسازی از پنجره بعدی نقل و انتقاالت هم محروم است و باید باالخره به این جوانان بها بدهد چرا این اتفاق رخ نمیدهد.البته ماجرا برای تراکتورسازی تمام نشده و این تیم هنوز هم شانس زیادی برای کسب عنوان دومی دارد. آنها یک بازی مستقیم برابر استقالل در تبریز دارند ولی باید یادآور شد که با این شرایط کار خیلی سخت است، مگر اینکه در چیدمان نفراتی تیم تراکتورسازی تغییراتی حاصل شود. فراموش نکنیم که تراکتورسازی یک پای فینال جام حذفی هم هست و در آنجا باید با نفت بحران زده رقابت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.