اسماعیلی، علیپور و درخشانمهر در فهرست آیندهدارهای

Jahan e-Sanat - - News -

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا منتشر کرد؛

س//ایت کنفدراسیون فوتبال آس//یا بازیکنان جوانی را که در رقابتهای جام باشگاههای آسیا حضور دارند، مورد بررسی قرار داد. با گذشت سه هفته از شروع بازیهای لیگ قهرمانان آسیا7102، کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به جوانان آیندهدار نگاهی داشت و عملکرد آنها را مورد بررسی قرار داد. در این گزارش از سه بازیکن ایرانی نام برده شده است. فرشید اسماعیلی: سن /23 باشگاه: استقالل/ تعداد دقیقه بازی: 170 اسماعیلی در بازی استقالل مقابل لکوموتیو گل زد و استقالل این بازی را دو بر صفر برد. اسماعیلی در سه بازی اول استقالل در گروه A بسیار قدرتمند ظاهر شد. او در 17 رویارویی تن به تن با رقیبان توانست خوب عمل کند. علیعلیپور سن: /21 باشگاه: پرسپولیس/ تعداد دقیقه بازی: 20 علیپور با دو تعویض در س//ه بازی پرس//پولیس در گروه D توانست به زمین بیاید. او توانست در این دقایقی که در بازیها حضور داشت، تجربه خوبی از لیگ قهرمانان آسیا کسب کند.

در صورتی که پرسپولیس به مراحل باالتر برسد، این تجربه میتواند به علیپور کمک کند تا خود را اثبات کند. مهران درخشان مهر سن: /18 باشگاه: ذوبآهن/ تعداد دقایق بازی: 270 آمار درخشانمهر: 14 قطع توپ، صفر بالک، 8 دفع توپ درخشانمهر نسبت به دیگر همتایان خود در رویاروییهای تک به تک بازیها بهتر عمل کرد. او به صورت متوسط در هر بازی هفت رویارویی موفق داشت. تیم ذوبآهن با العین و االهلی برای گرفتن دو سهمیه گروهC رقابت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.